Regulamin Klockowni

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest firma Peke Mundo Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000353715, która prowadzi usługę polegającą na udostępnianiu dzieciom oraz zorganizowanym grupom sali do zabaw i warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem klocków przy zapewnieniu właściwego stanu technicznego udostępnianych urządzeń i bezpieczeństwa otoczenia.

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób oraz grup korzystających z Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.

3. Przed wejściem na teren Klockowni rodzic/opiekun dziecka/grupy jest zobowiązany do  zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do zapoznania dziecka/grupy z postanowieniami Regulaminu i poinstruowania go/ich w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze znajdujących się na terenie Placu klocków oraz o niedozwolonym zachowaniu określonym w pkt. 14 niniejszego Regulaminu.

4. Zakup biletu do Klockowni oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych Stref znajdujących się na terenie obiektu.

5. Plac Zabaw Klockownia przeznaczony jest dla dzieci od 1-15 roku życia, z zastrzeżeniem regulaminów poszczególnych sekcji określających minimalny próg wieku dziecka korzystającego z zabawy.

6. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Klockowni tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

7. Na teren Klockowni zabrania się wprowadzania wózków.

8. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, na teren Klockowni zabrania się wnoszenia jakichkolwiek własnych zabawek czy klocków.

9. Dzieci oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed wejściem do sali Klockowni. Korzystający z sali zabaw muszą nosić skarpetki – jeśli ich nie posiadają, możliwy jest zakup skarpetek w recepcji Klockowni.

10. Dziecko wchodzące na teren Klockowni powinno zdjąć wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie, np. długie kolczyki, wisiorki, bransoletki, obuwie, pierścionki itp.

11. Dziecko wchodzące na teren Klockowni powinno przekazać opiekunowi wszelkie wartościowe przedmioty np. odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, gry elektroniczne oraz pieniądze. Pracownicy Klockowni nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub zaginięcie w/w przedmiotów.

12. Na terenie Klockowni dzieci nie mogą żuć gumy, spożywać pokarmów ani napojów poza wyznaczoną do tego Strefą.

13. Na terenie Klockowni należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.

14. Na terenie Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w tym:

• wchodzenia na konstrukcje z klocków,

• wspinania się na konstrukcje z klocków i dotykania elementów sufitu a w szczególności kratek i lamp

• wspinania się na siatki zabezpieczające,

• popychania innych dzieci,

• wnoszenia i spożywania pokarmów i napojów do strefy zabaw,

• korzystania z wyposażenia Placu Zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,

• wnoszenia na teren obiektu przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, poparzenie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,

• wynoszenia klocków lub konstrukcji z obiektu oraz wnoszenia swoich zabawek na teren obiektu,

• zabrania się w szczególności wynoszenia klocków lub konstrukcji poza wyznaczoną dla nich strefę,

• zabrania się w szczególności rzucania klockami (poza wyznaczoną do tego strefą), uderzania klockami w innych, popychania konstrukcji.

15. Na terenie Klockowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

16. W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników na terenie Klockowni nie mogą przebywać dzieci chore i przeziębione.

17. Właściciel Klockowni oraz pracownicy nie zapewniają indywidualnej opieki ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Klockowni. Dziecko podczas zabawy pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna. Rodzice oraz opiekunowie dzieci, zobowiązani są do pełnienia opieki nad nimi przez cały pobyt na terenie Klockowni i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

18. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka powyżej 7 roku życia na terenie obiektu po wcześniejszym złożeniu stosownego oświadczenia i uzupełnieniu karty danych dziecka i rodzica, a w szczególności danych dotyczących kontaktu z rodzicem/opiekunem. W przypadku pozostawienia dziecka w Klockowni i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, pracownik obiektu poinformuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.

19. W Klockowni organizowane mogą być warsztaty tematyczne organizowane dla minimalnie 5 dzieci. Kierownik Klockowni może odwołać zaplanowane warsztaty jeżeli nie zbierze się minimalna ilość uczestników. Korzystanie z sali zabaw w trakcie warsztatu jest dozwolone tylko w zakresie jaki obejmuje warsztat i za zgodą instruktora warsztatu. Uczestnictwo w warsztatach organizowanych w Klockowni jest płatne zgodnie z ogłaszanym dla każdego warsztatu cennikiem.

20. Wyłącznym zadaniem instruktora warsztatu jest interaktywne prowadzenie warsztatu i przekazanie uczestnikom określonej warsztatem wiedzy i treści. W związku z powyższym podczas warsztatów opiekun dziecka/ grupy zobowiązany jest do intensywnego uczestnictwa w zajęciach a dziecko/ grupa pozostaje pod jego całkowitą odpowiedzialnością.

21. Dzieci z niepełnosprawnością mogą korzystać z Klockowni jedynie wraz z opiekunem. Opiekun zobowiązany jest napisać oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu w obiekcie.

22. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie Klockowni. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.

OPŁATY

23. Korzystanie z Centrum Edukacyjnego oraz znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów jest płatne. Opłata pobierana jest wyłącznie za udostępnienie Centrum Edukacji i Zabawy i znajdujących się na jego terenie klocków. Przy wejściu do Klockowni klient otrzymuje bransoletkę, którą przy wyjściu należy zwrócić. Za zagubienie lub uszkodzenie bransoletki naliczona zostanie opłata w wysokości 50 złotych.

24. Uiszczenie przez opiekuna/rodzica opłaty za korzystanie z Klockowni w żadnym wypadku nie stanowi powierzenia pracownikom Centrum opieki oraz nadzoru nad pozostawionym dzieckiem.

25. Na terenie Klockowni obowiązuje naliczanie należności zgodne z aktualnym cennikiem ogłaszanym na wejściu do obiektu i na stronie Klockowni, przy czym przy niewykorzystaniu limitu czasu na bilecie godzinowym klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie ze specjalnych wydarzeń w strefach (np. organizowane warsztaty, animacje, specjalne zestawy klocków, itp.)

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

26. Właściciel ani pracownicy Klockowni nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej, pracownicy stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z obiektu.

27. Właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie powstałe na terenie Centrum, w szczególności powstałe w wyniku:

1. korzystania z Klockowni i znajdujących się na jej terenie klocków niezgodnie z Regulaminem

2. niezastosowania się dzieci i/lub opiekunów lub rodzica do zaleceń obsługi obiektu;

3. pozostawienia dziecka bez opieki dorosłego opiekuna lub rodzica;

4. niezapoznania dziecka z Regulaminem i zasadami prawidłowego i bezpiecznego korzystania z klocków;

5. niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 14 niniejszego Regulaminu;

28. Właściciel Klockowni nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających Regulaminu oraz zaleceń obsługi, jak również za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z Regulaminem użytkowaniem Klockowni. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wyjściu z obiektu nie będą uznawane za powstałe na terenie obiektu.

29. Rzeczy pozostawione w szatni Klockowni są bezpieczne. W szatni jednak nie zostawia się wartościowych przedmiotów.

30. Rzeczy znalezione lub pozostawione w przebieralni będą przechowywane przez okres dwóch tygodni od dnia znalezienia, a po tym terminie zostaną usunięte z obiektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest otwarty w dniach i godzinach otwarcia obiektu w którym jest zlokalizowany. Właściciel zastrzega sobie prawo do zamknięcia poszczególnych stref lub całego obiektu w przewidzianych godzinach otwarcia np. na imprezy okolicznościowe, specjalne warsztaty itp. W tym przypadku zobowiązany jest poinformować o ograniczeniu w dostępności do obiektu na stronie internetowej Klockowni i w recepcji obiektu. Ograniczenie w dostępności do poszczególnych stref, po uprzedniej informacji na stronie i przy kasie, nie stanowi podstawy do żądania zwrotu opłaty za bilet wstępu.

32. Na terenie Klockowni może być dokonywany zapis wizerunku klientów poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo-promocyjnych Edukacyjnego Placu Zabaw Klockownia.

33. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskiwanych w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej oraz w punkcie 18 niniejszego Regulaminu jest firma Peke Mundo Sp. z o.o  wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000353715. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że dane osobowe udostępnione celem złożenia oświadczenia będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą przechowywane, chyba że będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa bądź bezpieczeństwo użytkowników Centrum Edukacji i Zabawy.