Regulamin Klubu Nauczyciela

REGULAMIN KLUBU NAUCZYCIELA

 1. Organizatorem programu "KARTA KLUBU NAUCZYCIELA", zwanego dalej "Klubem Nauczyciela" lub "Programem" jest Peke Mundo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000353715, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Klubu oraz określa prawa i obowiązki Członków Klubu, zwanych dalej "Członkami Klubu".
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w każdej Klockowni na terenie kraju oraz na stronie internetowej: www.klockownia.com, zwanej dalej Stroną Internetową.

I. Postanowienia ogólne

 1. Klub stanowi program przeznaczony dla nauczycieli odwiedzających Centra Edukacji i Zabawy Klockownia.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych osobowych Członków Klubu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, zwanej dalej "Ustawą") jest Peke Mundo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pasteura 6A/34, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000353715.

II. Członkostwo w Klubie

 1. W celu przystąpienia do Klubu nauczyciel zobowiązany jest do dokonania jednorazowego zakupu biletów grupowych dla co najmniej 10 uczniów w wybranej Klockowni, zgodnie z cennikiem biletów grupowych wycieczek i warsztatów obowiązujących w tej Klockowni w okresie 18.09.2017 do 30.06.2018r.  i zrejestrowania swojego zakupu w rejestracji on-line na stronie www.klockownia.com
 2. Karta ma formę elektroniczną i jest potwierdzeniem członkostwa w Klubie i nośnikiem informacji na temat wizyt w Klockowni.
 3. Członek Klubu nabywa uprawnienia członkowskie z chwilą otrzymania Karty który zwyczajowo jest tożsamy z chwilą rejestracji. Otrzymanie Karty stanowi moment potwierdzenia przyjęcia osoby do Klubu.
 4. Karta jest przypisana do nauczyciela, któremu została ona przyznana. Członek Klubu bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo i uprawnienia z niego wynikające nie podlegają przeniesieniu na inną osobę. W szczególności Karta nie może zostać przez Członka Klubu użyczona lub w inny sposób oddana do płatnego lub bezpłatnego użycia innej osobie.
 5. W przypadku zagubienia lub skasowania karty, Członek Klubu musi niezwłocznie poinformować Organizatora. Punkty zgromadzone na karcie mogą być przywrócone wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość zgodną z rejestracją zagubionej / skasowanej karty.
 6. Każdy Członek Klubu może posiadać tylko jedną Kartę.
 7. Członek Klubu może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora.

III. Warunki członkostwa w Klubie

 1. Do uczestnictwa w programie Klubu uprawnione są osoby fizyczne, które czynnie wykonują zawód nauczyciela oraz opiekuna w przedszkolach, w szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym, w szkołach specjalnych oraz szkołach i uczelniach wyższych, a także pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy, którzy czynnie wykonują obowiązki w odpowiednich placówkach oświatowych. Wypełniając formularz rejestracyjny osoba oświadcza, iż jest nauczycielem bądź opiekunem czynnie wykonującym zawód i podaje placówkę, w której świadczy swoją pracę.
 2. Gdyby oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej okazało się nieprawdziwe Organizator ma prawo pozbawić osobę członkostwa w Klubie jednocześnie unieważniając jej Kartę oraz żądając zwrotu tej Karty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Członek Klubu spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może zażądać od Członka Klubu lub przyszłego Członka Klubu złożenia stosownych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia dokumentów. Organizator ma w szczególności prawo zażądania dokumentu potwierdzającego czynne wykonywanie zawodu nauczyciela w trakcie rejestracji lub w trakcie członkostwa w Klubie. Organizator ma także prawo kontaktu z placówką oświatową wskazaną jako miejsce pracy nauczyciela w celu weryfikacji przedstawionych danych. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a tym samym rejestracja w Klubie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na powyższe.
 4. W każdym przypadku korzystania z uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie, Organizator lub jego przedstawiciel może prosić osobę posiadającą Kartę o okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość w celu weryfikacji poprawności danych podanych w trakcie zgłoszenia lub użytkowania Karty. W przypadku, gdy osoba posiadająca Kartę odmawia okazania takiego dokumentu Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji uprawnień Członka Klubu, w szczególności odmowy sprzedaży biletów ze zniżką przyznaną Członkom.
 5. Członek klubu może posiadać status członka aktywnego i członka pasywnego. Karta ma status członkostwa aktywnego nie dłużej niż 30 dni po ostatniej wizycie w Klockowni lub po ósmej wycieczce w Klockowni – do końca roku szkolnego.

IV. Uprawnienia Członków Klubu

 1. Wraz z otrzymaniem Karty Członek Klubu uzyskuje prawo do zniżek wskazanych w treści Regulaminu i korzystania z ofert specjalnych kierowanych do Członków Klubu. Przez oferty specjalne rozumie się tu w szczególności informacje o promocjach, konkursach, programach premiowych, konferencjach i innych wydarzeniach, które są kierowane do Członków Klubu, lub są kierowane do szerszego grona Klientów, ale w ocenie Organizatora mogą leżeć w przedmiocie zainteresowania Członków Klubu ze względu na swój charakter.
 2. Informujemy, iż w celu otrzymywania bezpośrednio pełnych informacji na temat ofert specjalnych dla Członków Klubu celowe jest wyrażenie zgody na komunikację elektroniczną oraz umieszczenie danych w systemie służącym do komunikacji elektronicznej. Oferty specjalne będą bowiem przesyłane na adres e- mail Członka Klubu. Organizator w miarę możliwości będzie publikował informacje o ofertach specjalnych także na stronie internetowej: www.klockownia.com ale nie gwarantuje, iż znajdą się tam wszystkie oferty specjalne.
 3. Szczególne uprawnienie w formie prawa do udziału w bezpłatnym szkoleniu z metodyki prowadzenia zajęć edukacyjnych na klockach przysługuje Członkom Klubu, którzy w ciągu roku szkolnego w okresie od 18.09.2017 do 30.06.2018 r, zorganizowali minimum 8 wycieczek / warsztatów w Klockowni dla grupy dzieci min 10 osób każdorazowo.
 4. Aktywny Członek Klubu po okazaniu Karty Klubu w kasie Klockowni, uprawniony jest do:
  1. Stałego rabatu w wysokości 10% na zakup biletów indywidualnych
  2. Stałego rabatu w wysokości 10% na wszystkie zakupy w punktach gastronomicznych Klockowni;
  3. Stałego rabatu w wysokości 10% na indywidualne warsztaty i przyjęcia urodzinowe dla swoich dzieci
  4. bezpłatnego udziału w szkoleniu z metodyki prowadzenia zajęć edukacyjnych na klockach po zakupie 8 wycieczek / warsztatów w Klockowni w ciągu roku szkolnego
 5. Pasywny Członek Klubu uprawniony jest do gromadzenia na swoim koncie punktów uprawniających do uzyskania prawa bezpłatnego udziału w szkoleniu z metodyki pracy edukacyjnej na klockach.
 6. Zakupu biletów oraz pozostałych produktów, o których mowa w pkt. 3 nie można łączyć z innymi promocjami i ofertami obowiązującymi w danej Klockowni, chyba że Organizator podejmie inna decyzję.
 7. Członek Klubu może dokonać zakupu biletów ze zniżką określoną w ust. 4 powyżej w dowolnym terminie jw. Dowolnej Klockowni jeśli są dostępne bilety.
 8. Członek Klubu ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Klubie po uprzednim (pisemnym) powiadomieniu Organizatora.

 

VI. Karta

 1. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą otrzymania Karty przez Członka Klubu.
 2. Karta wydawana jest na czas nieoznaczony.
 3. W przypadku zagubienia lub utraty Karty Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. W takim wypadku Organizator dokona dezaktywacji Karty oraz podejmie kroki w celu wydania Członkowi kolejnej Karty, jeśli w toku Członkostwa nie naruszał on Regulaminu. Do czasu otrzymania kolejnej Karty Członek nie może korzystać z praw przyznanych mu jako Członkowi Klubu. Karta zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres podany w rezerwacji
 4. W przypadku, gdy Członek Klubu nie zawiadomi Organizatora o fakcie utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty. W przypadku, gdy Kartą posłuży się osoba trzecia, inna niż Członek Klubu Organizator ma prawo do odmowy sprzedaży biletów i produktów. Jednocześnie Organizator dokona czasowej blokady Karty oraz podejmie próbę kontaktu z Członkiem Klubu w celu uzyskania wyjaśnień. W braku wyjaśnień we wskazanym terminie (nie krótszym niż 14 dni) lub też uzasadnionym podejrzeniu, iż Karta została osobie trzeciej przekazana przez Członka Klubu – Organizator będzie miał prawo do usunięcia Członka z Klubu.
 5. W przypadku usunięcia Członka Klubu z Klubu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu Członek Klubu zostanie usunięty z bazy danych Organizatora. Organizator ma prawo odmówić ponownego przyjęcia byłego Członka Klubu do Klubu oraz innych prowadzonych przez siebie promocji, programów oraz klubów.

VII. Dane członkowskie, ochrona danych i prywatność członków Klubu.

 1. Wszelkie dane dotyczące członkostwa oraz informacje przedstawione przez Członka Klubu traktowane będą przez Organizatora z poszanowaniem obowiązujących w tej materii przepisów prawa, w szczególności w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Członek Klubu wyraża zgodę na uczestnictwo w Klubie oraz akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Członek Klubu wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora oraz podmioty współpracujące przy organizacji Klubu w zakresie niezbędnym do realizacji uprawnień Członka Klubu i właściwej organizacji Klubu. Przekazanie danych jest dobrowolne tak jak członkostwo w Klubie, lecz ich brak uniemożliwia realizację uprawnień Członka Klubu.
 3. Członek Klubu dla celów korespondencyjnych, może wskazać adres wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wskazany adres nie może być adresem skrytki pocztowej.
 4. Jeśli zaznaczono w formularzu zgłoszeniowym stosowne pole oznaczające zgodę Członek Klubu wyrazi zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w systemie informatycznym służącym realizacji korespondencji drogą elektroniczną. Jeśli zaznaczono w formularzu zgłoszeniowym stosowne pole oznaczające zgodę Członek Klubu wyrazi zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu). Wyrażenie wymienionych powyżej zgód umożliwi bezpośrednie przekazywanie ofert specjalnych i innych powiadomień na adres e-mail Członka Klubu. Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną pozwala na przekazywanie przez Organizatora wszelkich informacji związanych z działalnością Klubu oraz jego ofertą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Informacje mogą być przekazywane poprzez e-mail, SMS, komunikat MMS.
 5. Niezależnie od zakresu powierzenia danych zapewniamy, iż dane osobowe Członka Klubu są chronione zgodnie z Ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 6. Każdy Członek Klubu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących swojej osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie. Ze względów technicznych czynności te odbywają się za pośrednictwem Organizatora.
 7. W przypadku zmiany danych osobowych, w szczególności danych służących do kontaktu z Członkiem Klubu, Członek zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Organizatora w celu aktualizacji danych, w szczególności w celu umożliwienia Organizatorowi prowadzenia korespondencji w zw. z Członkostwem.

VIII. Ograniczenie odpowiedzialności i ograniczona gwarancja

 1. Organizator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych ani ich bezbłędnego funkcjonowania. Organizator informuje, iż możliwy jest czasowy brak dostępu do stron internetowych. Rezygnacja z członkostwa oraz uzyskanie dodatkowych informacji na temat Klubu (w tym aktualnego Regulaminu) możliwe jest także w Klockowniach, w razie niedostępności lub dysfunkcjonalności strony internetowej.
 2. W razie wątpliwości czy dokonano prawidłowego zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line (w szczególności, gdy brak potwierdzenia zgłoszenia) w przypadku wątpliwości co do prawidłowości transmisji danych ze strony www, zalecane jest skontaktowanie się z Klockownią.

IX. Inne postanowienia

 1. Organizator jak i Członkowie Klubu zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania powstałych między nimi nieporozumień i sporów w sposób polubowny. W razie gdyby polubowne rozstrzygnięcie sporu okazało się niemożliwe właściwym będzie sąd powszechny dla miejsca zamieszkania Członka Klubu.
 2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 3. Informacje o ofertach specjalnych, partnerach Klubu oraz inne informacje dotyczące Klubu Członek może uzyskać bezpośrednio w Klockowni lub na stronie internetowej.

X. Zmiany regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 18 września 2017 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Członków Klubu także poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu opublikowanego na stronie www.klockownia.com. Aktualne wersje regulaminu będą także dostępne na terenie Klockowni. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną upublicznione poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail Członka Klubu wskazany w formularzu, umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Klubu oraz w Klockowniach – czynności te nastąpią w tym samym dniu. Zmiany wejdą w życie ze skutkiem następującym po 14 dniach kalendarzowych od dnia zawiadomienia dokonanego w wyżej wskazany sposób, chyba że Organizator wyznaczy dłuższy termin.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, o której mowa w pkt X.2. powyżej, Członek Klubu ma możliwość rezygnacji z członkostwa w Klubie. 
 4. Zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Programu, nie będą naruszać podstawowych zasad Regulaminu, tj. zasad dotyczących ochrony danych osobowych Członków Klubu (chyba, że zmiana będzie uzasadniona ze względu na zmiany obowiązującego w tym zakresie prawa).
 5. Korzystanie przez Członka Klubu z Karty po wprowadzeniu zmian w regulaminie będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na wprowadzone zmiany.
 6. Niniejsze postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają ustawowych praw Członków Klubu.