Regulamin programu lojalnościowego dla szkół

Regulamin programu lojalnościowego Klockownia dla szkół i przedszkoli

I Organizator programu

 1. Organizatorem programu Klockownia dla szkół i przedszkoli jest firma Peke Mundo
  Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000353715.

II Uczestnictwo w programie

 1. Program przeznaczony jest dla publicznych, niepublicznych oraz prywatnych przedszkoli i szkół podstawowych.
 2. W programie mogą brać udział także inne placówki edukacyjne niż wymienione w pkt 1 jeżeli prowadzą działalność edukacyjną, opiekuńczą lub wychowawczą dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; w szczególności domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, zakłady szkolno-wychowawcze.
 3. Program jest programem konkursowym, którego celem jest zebranie przez jego uczestników jak największej ilości punktów, które przyznawane są na podstawie liczby zakupionych biletów na wycieczki i warsztaty grupowe dla szkół i przedszkoli lub placówek edukacyjno-opiekuńczych.
 4. Przystąpienie do programu następuje w momencie rejestracji danej placówki w systemie Klockowni i wykupienia pierwszych zajęć warsztatowych dla grupy z danej Placówki.

III Zasady realizacji Programu

 1. Podstawową jednostką rozliczeniową w programie jest punkt. Otrzymanie jednego punktu konkursowego dla Palcówki dokonuje się poprzez zakup jednego biletu dla uczestnika w ramach opcji biletów grupowych.
 2. Punkty nalicza się od momentu przekroczenia progu punktowego. Próg punktowy to liczba punktów równa 60% liczby uczniów danej placówki oświatowej, ale nie mniej niż 200. Każdy z uczestników programu może uzyskać informację o aktualnej liczbie zebranych punktów w recepcji Klockowni.
 3. Organizator wyłoni trzech laureatów konkursu spośród placówek, które zbiorą najwięcej punktów ponad próg punktowy.

IV Czas trwania programu

 1. Program Klockownia dla szkół i przedszkoli prowadzony jest w terminie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., a rozstrzygnięcie programu nastąpi w terminie do 15 września 2018 r.
 2. Laureaci Programu zostaną powiadomieni o wygranej i jej wartości drogą telefoniczną, mailową lub pocztową. Lista laureatów Programu zostanie udostępniona także na stronie internetowej Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia oraz wywieszona w siedzibie firmy.

V Nagrody

 1. Nagrodami w programie są artykuły edukacyjne ufundowane przez firmę Peke Mundo o wartości równej liczbie zebranych przez Uczestnika punktów, przy zasadzie, iż jeden punkt odpowiada 1 zł brutto.
 2. Nagrodami w Programie są również klockowe prezenty niespodzianki przyznawane dla najaktywniejszych Placówek biorących udział w Programie, przy czym aktywność danej Placówki określona jest przez ilość zakupionych biletów w stosunku do liczby uczniów w Placówce w wybranym przez Organizatora okresie rozliczeniowym.
 3. Nagrody zostaną przyznane przez komisję składającą się z osób reprezentujących Organizatora.
 4. Nie istnieje możliwość wymiany nagród na ich równowartość pieniężną lub przekazania ich na rzecz osób trzecich. Odbiór nagród nastąpi w siedzibie Klockowni lub Placówki.

VI Dane osobowe i postanowienia końcowe

 1. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskiwanych w ramach Programu Klockownia dla szkół i przedszkoli jest firma Peke Mundo Sp. z o.o wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000353715. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że dane osobowe udostępnione celem udziału w Programie będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą przechowywane, chyba że będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa bądź bezpieczeństwo użytkowników Centrum.