Regulamin warsztatów grupowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA

W ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH DLA KLIENTÓW GRUPOWYCH CENTRUM EDUKACJI I ZABAWY KLOCKOWNIA

 

  1. Informacje ogólne

 

1. Udział dziecka w grupowych zajęciach warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zwanego dalej „Regulaminem.

2. Uczestnikami grupowych zajęć warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia mogą być dzieci w wieku od 2,5 do 16 lat. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych określonych przez Centrum Edukacji i Zabawy Klockowania.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Organizatorze – rozumie się przez to Firmę Peke Mundo Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000353715, która prowadzi usługę polegającą na udostępnianiu dzieciom oraz zorganizowanym grupom sali do zabaw i warsztatów edukacyjnych Klockownia.

b) Nauczycielu/Opiekunie grupy – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za grupę Uczestników, której przysługuje władza i uprawnienie w zakresie co najmniej wystarczającym do zapisania dziecka na zajęcia warsztatowe Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia

i udzielenia zgód i upoważnień określonych w Regulaminie i Karcie Uczestnika;

c) Uczestniku – rozumie się przez to dziecko uczestniczące w grupowych zajęcia warsztatowe Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.

 

II. Zapisy i opłaty

 

1. Zgłoszeniu grupy/klasy do udziału w grupowych zajęciach warsztatach Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia rozpoczynają się z dniem 16 września 2019 r. Ilość miejsc w grupach na zajęcia grupowe jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Zapisu może dokonać nauczyciel/opiekun grupy dzieci osobiście, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@klockownia.comlub wypełniając formularz na stronie www.klockownia.com. Prawo do uczestnictwa w warsztatach mają jedynie grupy uczestników, dla których zostanie wysłany w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczona odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem warsztatów dostępnym na stronie www.klockownia.com

3. Cennik zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w warsztatach. Wszelkie inne opłaty dotyczące wyżywienia, kosztów podróży, ubezpieczenia itp. uczestnicy ponoszą dodatkowo we własnym zakresie.

4. Po dokonaniu zapisu grupy/klasy na zajęcia warsztatowe opiekun/nauczyciel zobowiązany jest do wpłaty zadatku za zajęcia w wysokości 300 PLN na rachunek bankowy Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia podany w rezerwacji lub w kasie Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia, a przed zajęciami uregulowania pozostałej należności.

5. Z uwagi na koszty materiałów i obsługi warsztatowych zajęć edukacyjnych, wpłacony zadatek może być zwrócony na konto zamawiającego jedynie w przypadku odstąpienia od umowy lub niewykonania usługi powstałych z winy Organizatora. Nieobecność wszystkich zgłoszonych na zajęcia Uczestników nie stanowi podstawy do zmniejszenia ani odstąpienia od pobrania opłaty za uczestnictwo 
w grupowych zajęciach warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.

 

III. Uczestnicy

 

1. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia po wypełnieniu przez opiekuna grupy/nauczyciela obowiązków wynikających z pkt. II.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i z zajęć do domu.

3. Uczestnik grupowych zajęć warsztatowych na terenie Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązany jest stosować się do Regulaminu Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania się.

4. Uczestnik grupowych zajęć warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązany jest stosować się do poleceń nauczyciela/animatora, w szczególności w zakresie wykonywanych ćwiczeń i ich przebiegu.

5. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania szacunku i koleżeńskiego odnoszenia się do innych Uczestników.

6. Uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia. Za szkody dokonane przez uczestnika zajęć warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników warsztatów wynikające z nie przestrzegania zapisów wyżej wymienionego Regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu. 

 

 

IV. Nauczyciele/Opiekunowie grupy

 

1. Nauczyciel/Opiekun grupy zobowiązany jest informować nauczyciela/animatora prowadzącego zajęcia warsztatowe o stanie zdrowia Uczestnika, szczególnie, jeżeli może mieć to wpływ na ograniczenia w wykonywaniu przez Uczestnika zadań lub jego bezpieczeństwo.

2. Nauczyciel/Opiekun grupy zobowiązany jest przyprowadzić grupę punktualnie na zajęcia.

3. Za bezpieczeństwo uczestników warsztatów odpowiedzialność́ prawną ponoszą̨ opiekunowie grupy. Obowiązkiem opiekuna grupy jest ponadto dyscyplinowanie uczestników warsztatów w razie zaistniałej konieczności oraz zabezpieczenie rzeczy osobistych uczestników – Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

4. W trakcie realizacji warsztatów uczestnicy zajęć́ przebywają̨ pod stałym nadzorem opiekunów (nauczycieli) oraz pracownika Klockowni. Samowolne oddalanie się̨ uczestników warsztatów, niestosowanie się̨ do poleceń́ opiekunów i pracownika Klockowni, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach lub zaprzestaniem kontynuowania warsztatów. 

5. Nauczyciel wnosząc opłatę za zajęcia warsztatowe do samodzielnego prowadzenia może pobrać scenariusz do danych zajęć tylko raz i wykorzystać go jedynie w zarezerwowanym terminie wizyty z grupą w Klockowni. Każdorazowe powtórne wykorzystanie scenariusza, a także powielanie treści w nim zawartych oraz udostępnianie go osobom, bądź jakiekolwiek wykorzystanie poza zakresem dozwolonego użytku bez uzyskania wymaganego zezwoleniaze strony właściciela praw autorskich, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

5. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do scenariuszy zajęć warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest firma Peke Mundo Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000353715. 

 

VI. Utrwalanie i korzystanie z wizerunku Uczestnika

 

1. Warsztaty prowadzone w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia mają charakter wydarzenia społeczno-kulturalnego przez co ewentualne rejestrowanie materiału warsztatowego ma na celu prezentację charakteru tych zajęć oraz ich promocję w materiałach informacyjno-reklamowych Organizatora. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii i zapisu wideo w celu dokumentowania i promowania działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie sporządzonego materiału na stronach internetowych Organizatora, na plakatach, w mediach oraz na wystawach dotyczących Organizatora. 

 

VII Postanowienia końcowe

1.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć́ w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności od niego niezależnych.

2.  Wszelkie materiały przekazane podczas warsztatów lub pobrane w formie scenariuszy chronione są prawnie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz powielania tych materiałów lub wykorzystywania ich do prowadzenia warsztatów w inny niż określony powyższym regulaminem sposób.

3.  Administratorem zbioru danych osobowych pozyskiwanych w ramach Programu Klockownia dla szkół i przedszkoli jest firma Peke Mundo Sp. z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000353715. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że dane osobowe udostępnione celem udziału w Programie będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą przechowywane, chyba że będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa bądź bezpieczeństwo użytkowników Placu Zabaw.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

5.  W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.