Regulamin Wydarzenia Mikołajki w Klockowni

REGULAMIN WYDARZENIA MIKOŁAJKI W KLOCKOWNI

1)    Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w evencie pod nazwą „Mikołajki w Klockowni” (zwanego dalej „Eventem”) 

2)    Organizatorem Eventu jest spółka Peke Mundo Sp. zo.o., z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Polnej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000353715, REGON 142396433, NIP 521 356 40 02,(zwana dalej „Organizatorem”).

3)    Uczestnictwo w Evencie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że uczestnik, a w przypadku uczestników małoletnich ich opiekunowie prawni, zobowiązują̨ się̨ do przestrzegania jego postanowień́.

4)    Event zostanie przeprowadzony w dniach 06.12.2019 r. – 08.12.2019 w godzinach określonych programem wydarzeń opisanym na stronie www.klockownia.com i FB Organizatora.

5)    Event zostanie przeprowadzony we wszystkich lokalizacjach Klockowni.

6)    Event zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7)    W ramach Eventu w  Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia odbędą się następujące atrakcje:

a)    stanowiska warsztatowe, na których pod przewodnictwem animatorów wykonywane będą figury i dekoracje świąteczne lub mikołajkowe

b)    stanowiska warsztatowe na których pod przewodnictwem animatorów wykonywane będą figury i dekoracje świąteczne lub mikołajkowe z produktów spożywczych.

c)    Spotkanie z Mikołajem lub Elfami

d)    Wręczenie Uczestnikom drobnego upominku

8)    Uczestnikami Eventu mogą̨ być́ klienci Klockowni, którzy ukończyli 5 lat. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 5 lat w trakcie uczestnictwa w Evencie warunkiem korzystania z przewidzianych atrakcji jest przebywanie pod opieką opiekuna prawnego. Opiekun prawny małoletniego uczestnika, który nie ukończył lat 5 jest zobowiązany przebywać́ w strefie bezpośrednio przylegającej do stanowiska z daną atrakcją lub w miejscu wskazanym przez osoby z obsługi (animatorzy) przez cały czas korzystania z danej atrakcji.

9)    O możliwości skorzystania z warsztatów objętych Eventem decyduje kolejność́ zgłoszenia i dokonanie pełnej rezerwacji obejmującej przesłanie podstawowych danych dotyczących uczestnika: imię, wiek dziecka, wybrana data i godzina warsztatu, dane kontaktowe opiekuna dokonującego rezerwacji oraz dokonanie wpłaty za zakup biletu na wydarzenie.

10) Brak możliwości skorzystania z danej atrakcji ze względu na liczbę̨ uczestników lub ograniczenia, o których mowa w punkcie 9., nie stanowi podstawy reklamacji lub jakichkolwiek innych roszczeń́ wobec Organizatora. 

11) Zgodnie z art. 38 punkt 12 ustawy o prawach konsumenta, koszt zakupionych na wydarzenie biletów podlega zwrotom tylko i wyłącznie w przypadku odwołania Eventu przez Organizatora. Nieobecność Uczestnika na zakupionych warsztatach nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty.  

12) Uczestnik Eventu w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązany jest stosować się do Regulaminu Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania się. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów, które są wynikiem nieprzestrzegania Regulaminu Warsztatów i Regulaminu Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia. 

13) Uczestnik zajęć warsztatowych Eventu w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązany jest stosować się do poleceń prowadzącego warsztat, w szczególności w zakresie wykonywanych zajęć i ich przebiegu.

14) Uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia. Za szkody dokonane przez uczestnika Eventu w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia pełną odpowiedzialność ponoszą jego Rodzice/Opiekunowie prawni. 

15) Rodzic /Opiekun prawny zobowiązany jest informować prowadzącego Event o stanie zdrowia Uczestnika, szczególnie, jeżeli może mieć to wpływ na ograniczenia w wykonywaniu przez Uczestnika zadań lub jego bezpieczeństwo.

16) W ewentualnych konkursach przeprowadzanych podczas Eventu mogą brać udział wszystkie dzieci uczestniczące w Evencie.

17) Przebieg wydarzenia będzie dokumentowany przez Organizatora w formie zdjęć́ oraz nagrań́ audio-video. Skorzystanie z atrakcji przewidzianych w ramach Eventu lub udział w konkursach jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika, a w przypadku uczestników małoletnich także przez ich opiekunów prawnych, zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach, w materiałach stanowiących relację z wydarzenia lub materiałach promujących działalność Organizatora.

18) Zgoda, o której mowa w punkcie 17 obejmuje prawo Organizatora lub innych podmiotów działających na zlecenie Organizatora do wykorzystania wizerunku uczestnika, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechniania i publikowania w mediach elektronicznych Peke Mundo (FB oraz instragram) lub na stronie internetowej Peke Mundo w materiałach obejmujących relację z przebiegu Eventu. 

19) Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 17 jest dobrowolne, warunkuje jednak możliwość́ uczestnictwa w Evencie. Organizator informuje, że zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę̨ przetwarzania danych osobowych uczestników. 

20) Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator, to jest spółka Peke Mundo Sp. zo.o., z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Polnej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000353715, REGON 142396433, NIP 521 356 40 02

21) Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania. 

22) Dane osobowe uczestników przetwarzane będą̨ wyłącznie w celach informacyjnych dotyczących wydarzenia (Eventu).

23) Dane nie będą̨ udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

24) Dane będą̨ przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

25) Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych. Z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego uczestnik ma prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

26) Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

27) Dane uczestników nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu.

28) Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia Organizatorowi reklamacji dotyczącej przebiegu Eventu.

29) Reklamacje należy składać́ w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem ,,Event – Mikołajki w Klockowni

30) Reklamacja winna zostać́ złożona najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Eventu. 

31) W reklamacji należy podać́ następujące dane: imię̨, nazwisko, adres do korespondencji reklamującego, opis okoliczności stanowiących podstawę̨ reklamacji, proponowany sposób załatwienia reklamacji (żądanie) i podpis uczestnika, a w przypadku uczestników małoletnich również̇ ww. dane i podpis ich opiekuna prawnego.

32) Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odmowa uwzględnienia reklamacji nie zamyka możliwości dochodzenia roszczeń́ na drodze właściwych postepowań́.

33) Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora w lokalach Klockowni oraz na jej na stronie internetowej. 

34) W sprawach nieuregulowanych w Regulamin zastosowanie znajdują̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego.