Regulamin Serwisu Internetowego Klockownia

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków używania strony internetowej.

czytaj dalej

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KLOCKOWNIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do korzystania z Serwisu Internetowego zdefiniowanego poniżej, w szczególności do zawierania za jego pośrednictwem Umów Rezerwacji i Umów Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny odpowiednich wymagań technicznych opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Użytkowników będących Konsumentami, jak i do Użytkowników niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Rezerwacji i Umowy Sprzedaży.
 4. Użytkownik ma prawo negocjacji postanowień umów zawieranych z Usługodawcą, w tym również zmieniających postanowienia poniższego Regulaminu, zawierając tym samym odrębną umowę. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami indywidualnie zawieranej z Użytkownikiem umowy, zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz zawierania przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Umów Rezerwacji i Umów Sprzedaży.
 6. Informacje przekazywane w Serwisie Internetowym lub, w przypadku zawierania Umów Rezerwacji z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. do Użytkowników.
 7. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu, w którym ich użyto wyraźnie wynika co innego:
 • CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia należnego KLOCKOWNI SP. Z O.O. w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży obejmującej przedmiot Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży. Cena może być uiszczona za pośrednictwem Serwisu Internetowego w ramach każdorazowo udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego sposobów płatności;
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Użytkownika podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i poprawienia ewentualnych błędów. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). KLOCKOWNIA SP. Z O.O. udostępnia Użytkownikowi możliwość zmiany Hasła;
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
 • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • KONTO – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym KLOCKOWNIA SP. Z O.O., pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności/usług. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia śledzenie statusu Rezerwacji, dostęp do historii Rezerwacji;
 • KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Użytkownikowi, który korzysta z Serwisu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji jednego lub kilku Produktów, wyświetlenie podsumowania dot. poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie, wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia poprzez możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych. Koszyk gromadzi składane przez Użytkownika Rezerwacje;
 • LOGIN – adres email Użytkownika podany w ramach Serwisu Internetowego podczas tworzenia Konta;
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia korzystającym z niej Użytkownikom  otrzymywanie od KLOCKOWNIA SP. Z O.O. cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Serwisie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Użytkownika. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Newslettera stosowane będą od momentu aktywacji dostępności usługi Newsletter przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O;
 • KLOCKOWNIA SP. Z O.O. – spółka KLOCKOWNIA SP. Z O.O.  z siedzibą w Starych Babicach, ul. Polna 17 (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000837926, NIP 1182208332, REGON 385922356; KLOCKOWNIA SP. Z O.O. jest zarówno Sprzedawcą jak i Usługodawcą Umów Sprzedaży, Umów Rezerwacji i Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zawieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
 • PLACÓWKA – każdy stacjonarny punkt świadczenia usług objętych Umową Rezerwacji przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Użytkownikiem a KLOCKOWNIA SP. Z O.O., w tym bilety objęte Umową Rezerwacji;
 • REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Rezerwacji, Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika i KLOCKOWNIA SP. Z O.O. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 • REZERWACJA – oświadczenie woli Użytkownika, składane za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub telefonicznie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Rezerwacji, określające proponowaną datę i Placówkę wykonania Umowy Rezerwacji oraz liczbę Produktu/ów objętych Umową Rezerwacji, co do których Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji.
 • SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca zawieranie Umów Sprzedaży i Umów Rezerwacji przez Użytkownika oraz świadczenie usług udostępnianych przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O., prowadzona przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. dostępna pod adresem internetowym: www.klockownia.com
 • SPRZEDAWCA – strona Umowy Sprzedaży zawieranej po przyjęciu oferty Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu;
 • TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje i zdjęcia dotyczące Produktów, filmy promocyjne, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio KLOCKOWNIA SP. Z O.O., kontrahentów KLOCKOWNIA SP. Z O.O., Użytkownika albo inną osobę korzystającą z Serwisu Internetowego;
 • UMOWA REZERWACJI – umowa zawarta pomiędzy KLOCKOWNIA SP. Z O.O. a Użytkownikiem, na podstawie której KLOCKOWNIA SP. Z O.O. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi w określonym dniu i miejscu, za zapłatą Ceny, zawierana za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub telefonicznie;
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. na rzecz Użytkownika Produktów wskazanych w Koszyku, za zapłatą Ceny, zawierana za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Regulaminem;
 • USŁUGODAWCA – strona Umowy Rezerwacji lub Umowy o Świadczenie Usług zawieranej po przyjęciu oferty Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu;
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 • UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/ Usługi Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie KLOCKOWNIA SP. Z O.O.;
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika, składane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające Produkty, co do których Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników:
  a) zawieranie Umów Rezerwacji lub Umów Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
  b) prezentowanie Użytkownikom treści reklamowych w tym prezentowanie Użytkownikom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”) zależnie od udzielonych przez Użytkowników stosownych, dobrowolnych, zgód;
  c) umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług Koszyka;
  d) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Serwisu Internetowego;
  e) Newsletter (w zależności od jego dostępności).
 2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. na adres email podany przez Użytkownika w toku rezerwacji.
 3. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do Koszyka.
 4. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie i przez czas przechowywania Produktów w Koszyku. Świadczenie usługi ulega zakończeniu z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia lub Rezerwacji przez Użytkownika. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
 5. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Użytkownika poprzez udostępnienie swojego adresu email w odpowiednim polu w Serwisie Internetowym oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. na adres email podany przez Użytkownika (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera).
 6. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony (nie wcześniej jednak niż od momentu aktywacji dostępności usługi Newsletter przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O.). Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z usługi Newslettera w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Użytkownika w formie wiadomości email lub wysłanie stosownego żądania do KLOCKOWNIA SP. Z O.O., w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@klockownia.com lub też pisemnie na adres: Klockownia Sp z o.o., Ul Polna 17, 05-082 Stare Babice.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie w ramach Serwisu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych lub Umową Rezerwacji można składać w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres: Klockownia Sp z o.o., Ul Polna 17, 05-082 Stare Babice
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@klockownia.com
 9. Ustosunkowanie się do reklamacji przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 10. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. każdorazowo poinformuje Użytkowników o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości email oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu Internetowego.
 11. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Użytkownikom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY REZERWACJI

 1. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. umożliwia dokonywanie Rezerwacji Produktów:
  za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
 2. telefonicznie.
  w terminie i miejscu zaproponowanym przez Użytkownika spośród każdorazowo dostępnych w ramach Serwisu Internetowego.
 1. Użytkownik dokonuje Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
  a) Użytkownik wybiera proponowaną datę i Placówkę wykonania Umowy Rezerwacji, liczbę Produktów (biletów) objętych Rezerwacją i opcje dodatkowe dodając je do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Rezerwacji;
  b) Użytkownik, wprowadza do formularza Rezerwacji dane konieczne do zawarcia i realizacji Umowy Rezerwacji. W formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko osoby odbierającej Produkty (bilety) objęte Rezerwacją, adres email i numer telefonu Użytkownika oraz danych dotyczących Umowy Rezerwacji: Produkt/y, ilość Produktu/ów, Placówkę, w której ma wykonanie Umowy Rezerwacji (wybrana spośród Placówek, w których proponowane daty są dostępne w chwili dokonywania Rezerwacji). W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP;
  c) Użytkownik przesyła KLOCKOWNIA SP. Z O.O. Rezerwację (składa ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego (przycisk KUP BILET) Użytkownik uprzednio akceptuje postanowienia Regulamnu.
  d) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Użytkownik może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 2. W przypadku zawierania Umowy Rezerwacji z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (telefonu):
  a) KLOCKOWNIA SP. Z O.O. wysyła do Użytkownika wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Rezerwacji.
  b) Użytkownik wprowadza dane dotyczące rezerwacji do Systemu Rezerwacyjnego i postępuje dokładnie jak w określono w punkcie 2 lit a – c.
 3. Składając Rezerwację, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji na warunkach określonych w Rezerwacji i niniejszym Regulaminie.
 4. Po zweryfikowaniu Rezerwacji, KLOCKOWNIA SP. Z O.O. niezwłocznie wysyła do Użytkownika na podany adres email wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert zawarcia Umowy Rezerwacji na Produkty, złożonych w ramach Rezerwacji i potwierdzeniem zawarcia Umowy Rezerwacji (akceptacja Rezerwacji w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości).
 5. Umowa Rezerwacji zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ww. ofert(y) tj. otrzymania przez Użytkownika od KLOCKOWNIA SP. Z O.O. wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem są określone na stronie każdego Produktu.
 6. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Rezerwacji ofert, KLOCKOWNIA SP. Z O.O. skontaktuje się z Użytkownikiem w celu:
  a) poinformowania Użytkownika o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Rezerwacji ofert zawarcia Umowy Rezerwacji; albo
  b) potwierdzenia przez Użytkownika woli realizacji Rezerwacji w części, w jakiej KLOCKOWNIA SP. Z O.O. zgodziła się przyjąć oferty zawarcia Umowy Rezerwacji. Wówczas Użytkownik może anulować w całości złożoną Rezerwację (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Rezerwacji przez Użytkownika zwalnia KLOCKOWNIA SP. Z O.O. z obowiązku realizacji Umowy Rezerwacji.
 7. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y zawarcia Umowy Rezerwacji złożonych w ramach Rezerwacji, Umowa Rezerwacji nie zostaje zawarta.
 8. Niezależnie, KLOCKOWNIA SP. Z O.O. może informować Użytkownika o statusie Rezerwacji wysyłając wiadomości na podany przez Użytkownika adres email lub kontaktując się z Użytkownikiem telefonicznie.
 9. Umowa Rezerwacji wiąże Usługodawcę pod warunkiem uiszczenia przez Użytkownika Ceny nie później niż łącznie ze złożeniem Zamówienia. Nieuiszczenie Ceny przez Użytkownika w terminie 24 godzin od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, w razie wątpliwości Usługodawca powinien uznać za odstąpienie Użytkownika od Umowy Sprzedaży.
 10. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. dąży do zapewnienia dostępności dat i Placówek oraz realizacji Umowy Rezerwacji. W przypadku niemożliwości świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy, w szczególności art. 493-495 Kodeksu Cywilnego.
 11. Produkt (bilet) objęty Umową Rezerwacji nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 12 powyżej, zmiany daty lub Placówki objętej Umową Rezerwacji, lub w sytuacjach dopuszczanych Regulaminem lub przepisami prawa.
 12. W przypadku odwołania, zmiany daty lub Placówki objętej Umową Rezerwacji wynikającej z winy Klockownia, KLOCKOWNIA SP. Z O.O. niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub poprzez wysłanie wiadomości email. Zapis ten nie będzie stosowany w przypadkach niezależnych od Klockownia i na które Klockownia nie ma żadnego wpływu.
 13. W przypadku, o którym mowa powyżej, KLOCKOWNIA SP. Z O.O. dokona zwrotu Ceny po otrzymaniu od Użytkownika dowodu zakupu Produktu objętego Umową Rezerwacji. Zwrot Ceny nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego z którego nastąpiła zapłata Ceny przez Użytkownika.

IV. LICENCJE

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu Internetowego przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują KLOCKOWNIA SP. Z O.O. lub podmiotom, z którymi KLOCKOWNIA SP. Z O.O. zawarła odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Jeżeli Treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie Internetowym stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik dobrowolnie zamieszczając Treści w Serwisie Internetowym z chwilą ich ustalenia (także w postaci niedokończonej) udziela KLOCKOWNIA SP. Z O.O. niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie Internetowym, jak również w innych wydawnictwach KLOCKOWNIA SP. Z O.O. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest KLOCKOWNIA SP. Z O.O.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Rezerwacji i Umowy Sprzedaży.
 3. Użytkownik obowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych danych Użytkownika oraz aktualizowania danych osobowych, podanych w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Rezerwacji i Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Użytkownika może uniemożliwić realizację ww. umów.
 4. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Dane osobowe Użytkownika udostępnione w ramach Serwisu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie i w Placówkach będą przetwarzane przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Serwisu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie Internetowym.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IV Regulaminu z Użytkownikiem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a KLOCKOWNIA O SP. Z O.O. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez KLOCKOWNIA SP. Z O.O. dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres email podany przez Użytkownika podczas tworzenia Konta albo składania odpowiednio Rezerwacji lub Zamówienia.
 3. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IV Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Serwisu Internetowego oraz dokonywania Rezerwacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Użytkownik narusza postanowienia pkt II ust. 7
 4. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 5. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Serwisu Internetowego, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu Internetowego zmienionego regulaminu. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Użytkowników, co w szczególności oznacza, że Umowy Rezerwacji i Umowy Sprzedaży zawarte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości email na adres email podany przez Użytkownika.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL klockownia.com, skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 4. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub telefoniczne kontaktowanie się z KLOCKOWNIA SP. Z O.O. może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.
 5. KLOCKOWNIA SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami, KLOCKOWNIA SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zapisz się do newslettera

Nie przegap najnowszych wiadomości, ofert i promocji specjalnych! Zarejestruj się teraz, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi wiadomościami i być pierwszym, który usłyszy o nadchodzących wydarzeniach i ofertach w Klockowni.

Partnerzy