REGULAMIN WYDARZEŃ I IMPREZ

Wszystkie rezerwacje i wejście do Klockowni podczas imprez i wydarzeń podlegają akceptacji niniejszych warunków oraz Ogólnego Regulaminu Klockowni. (tam, gdzie ma to zastosowanie)

czytaj dalej

REGULAMIN WYDARZEŃ I IMPREZ

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w evencie lub wydarzeniu w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.
 2. Organizatorem Eventu jest spółka Klockownia Sp. z o.o., z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Polnej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000837926, REGON 385922356, NIP 1182208332,(zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Uczestnictwo w Evencie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że uczestnik, a w przypadku uczestników małoletnich ich opiekunowie prawni, zobowiązują̨ się̨ do przestrzegania jego postanowień́.
 4. Event zostanie przeprowadzony w dniach i w godzinach określonych programem wydarzeń opisanym na stronie www.klockownia.com i FB Organizatora.
 5. Event zostanie przeprowadzony w lokalizacjach Klockowni określonych programem wydarzeń opisanym na stronie www.klockownia.com i FB Organizatora.
 6. Event zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. W ramach Eventu w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia odbędą się atrakcje określone programem wydarzeń opisanym na stronie www.klockownia.com i FB Organizatora.
 8. Uczestnikami Eventu mogą̨ być́ klienci Klockowni, z zastrzeżeniem wieku określonego każdorazowo programem wydarzeń opisanym na stronie www.klockownia.com i FB Organizatora. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli wymaganego wieku w trakcie uczestnictwa w Evencie warunkiem korzystania z przewidzianych atrakcji jest przebywanie pod opieką opiekuna prawnego. Opiekun prawny małoletniego uczestnika, zobowiązany przebywać́ w strefie bezpośrednio przylegającej do stanowiska z daną atrakcją lub w miejscu wskazanym przez osoby z obsługi (animatorzy) przez cały czas korzystania z danej atrakcji.
 9. O możliwości skorzystania z warsztatów objętych Eventem decyduje kolejność́ zgłoszenia i dokonanie pełnej rezerwacji obejmującej przesłanie podstawowych danych dotyczących uczestnika: imię, wiek dziecka, wybrana data i godzina warsztatu, dane kontaktowe opiekuna dokonującego rezerwacji oraz dokonanie wpłaty za zakup biletu na wydarzenie na stronie internetowej Organizatora lub u autoryzowanego dystrybutora.
 10. Brak możliwości skorzystania z danej atrakcji ze względu na liczbę̨ uczestników lub ograniczenia, o których mowa w punkcie 9., nie stanowi podstawy reklamacji lub jakichkolwiek innych roszczeń́ wobec Organizatora.
 11. Zgodnie z art. 38 punkt 12 ustawy o prawach konsumenta, koszt zakupionych na wydarzenie biletów podlega zwrotom tylko i wyłącznie w przypadku odwołania Eventu przez Organizatora. Nieobecność Uczestnika na zakupionych warsztatach nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty.
 12. Uczestnik Eventu w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązany jest stosować się do Regulaminu Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania się. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów, które są wynikiem nieprzestrzegania Regulaminu Warsztatów i Regulaminu Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.
 13. Uczestnik zajęć warsztatowych Eventu w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązany jest stosować się do poleceń prowadzącego warsztat, w szczególności w zakresie wykonywanych zajęć i ich przebiegu.
 14. Uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia. Za szkody dokonane przez uczestnika Eventu w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia pełną odpowiedzialność ponoszą jego Rodzice/Opiekunowie prawni.
 15. Rodzic /Opiekun prawny zobowiązany jest informować prowadzącego Event o stanie zdrowia Uczestnika, szczególnie, jeżeli może mieć to wpływ na ograniczenia w wykonywaniu przez Uczestnika zadań lub jego bezpieczeństwo.
 16. W ewentualnych konkursach przeprowadzanych podczas Eventu mogą brać udział wszystkie dzieci uczestniczące w Evencie.
 17. Przebieg wydarzenia może być dokumentowany przez Organizatora w formie zdjęć́ oraz nagrań́ audio-video. Akceptując niniejsze Warunki, a zgodę na wykorzystanie przez Klockownię takich zdjęć i / lub nagrań w związku z reklamą, promocją Klockowni (np. na stronie internetowej Klockowni, serwisach społecznościowych, stronach partnerskich, reklamach zewnętrznych i broszurach Klockowni) , oraz do wewnętrznych celów Klockowni, a tym samym klient wyraża zgodę na edytowanie, modyfikowanie, publikowanie i udostępnianie tych obrazów i / lub nagrań. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie otrzyma rekompensaty, jeśli wykonane w taki sposób zdjęcia i / lub nagrania zostaną wykorzystane do celów określonych powyżej. Ponadto wyraża zgodę, że prawa autorskie do tych materiałów należą do Klockowni.
 18. W odniesieniu do wszystkich odwiedzających Klockownię, którzy nie ukończyli 18 lat, rodzice lub prawni opiekunowie takich osób, lub osoby należycie upoważnione przez rodzica lub prawnego opiekuna takiej osoby, również wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i / lub nagrania do celów określonych powyżej.
 19. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 17 jest dobrowolne, warunkuje jednak możliwość́ uczestnictwa w Evencie. Organizator informuje, że zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę̨ przetwarzania danych osobowych uczestników.
 20. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator, to jest spółka Klockownia Sp. zo.o., z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Polnej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000837926, REGON 385922356, NIP 1182208332
 21. Dane osobowe używane są tylko zgodnie z naszą polityką prywatności. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej Regulamin prywatności.
 22. Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia Organizatorowi reklamacji dotyczącej przebiegu Eventu.
 23. Reklamacje należy składać́ w formie pisemnej na adres Organizatora z oznaczeniem nazwy Eventu.
 24. Reklamacja winna zostać́ złożona najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Eventu.
 25. W reklamacji należy podać́ następujące dane: imię̨, nazwisko, adres do korespondencji reklamującego, opis okoliczności stanowiących podstawę̨ reklamacji, proponowany sposób załatwienia reklamacji (żądanie) i podpis uczestnika, a w przypadku uczestników małoletnich również̇ ww. dane i podpis ich opiekuna prawnego.
 26. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odmowa uwzględnienia reklamacji nie zamyka możliwości dochodzenia roszczeń na drodze właściwych postępowań.
 27. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora w lokalach Klockowni oraz na jej na stronie internetowej.
 28. W sprawach nieuregulowanych w Regulamin zastosowanie znajdują̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zapisz się do newslettera

Nie przegap najnowszych wiadomości, ofert i promocji specjalnych! Zarejestruj się teraz, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi wiadomościami i być pierwszym, który usłyszy o nadchodzących wydarzeniach i ofertach w Klockowni.

Partnerzy