Regulamin Ogólny Klockowni

Wejście do Klockownii podlega akceptacji warunków regulaminu i wytycznych szczególnych GIS. Zapoznaj się z nimi dokładnie.

czytaj dalej

REGULAMIN OGÓLNY CENTRUM EDUKACJI I ZABAWY KLOCKOWNIA

WEJŚCIE DO KLOCKOWNI PODLEGA AKCEPTACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU I WARUNKÓW WEJŚCIA.

CZASOWE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI GIS NA CZAS TRWANIA EPIDEMII COVID 19

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest obsługiwane przez firmę Klockownia Sp. z o. o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837926, który świadczy usługi polegające na zapewnieniu dzieciom i grupom zorganizowanym atrakcji w postaci placów zabaw i warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem klocków, przy zapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego udostępnianych urządzeń i bezpieczeństwa otoczenia.
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób i grup korzystających z Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.
 3. Przed wejściem na teren Klockowni rodzic / dziecko / opiekun grupy jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszych Warunków i zapoznania dziecka / grupy z postanowieniami Regulaminu oraz pouczenia go o prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu klocków znajdujących się w Klockowni oraz o niezgodnym z prawem zachowaniu określonym w pkt 14 niniejszych Warunków.
 4. Zakup biletu do Klockowni oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu poszczególnych Stref znajdujących się na terenie Klockowni.
 5. Klockownia przeznaczona jest dla dzieci w wieku 0-15 lat, z zastrzeżeniem przepisów poszczególnych stref określających minimalny próg wieku dla dziecka, określony na stronie internetowej i na tablicach informacyjnych w lokalach.
 6. Dzieci mogą wchodzić do Klockowni i po zakończeniu zabawy wychodzić z Klockowni wyłącznie pod nadzorem rodzica lub dorosłego opiekuna. W trakcie zabawy nie można opuszczać Klockowni i wracać z powrotem używając tego samego biletu.
 7. Zabrania się wprowadzania wózków na teren Klockowni – można zostawić wózek w recepcji.
 8. W trosce o bezpieczeństwo dzieci zabrania się wnoszenia jakichkolwiek własnych zabawek lub klocków na teren Klockowni.
 9. Dzieci i rodzice / opiekunowie są zobowiązani do zdjęcia obuwia przed wejściem do Klockowni. Korzystający z sali zabaw muszą nosić skarpetki – jeśli ich nie posiadają, możliwy jest zakup skarpetek w recepcji Klockowni.
 10. Dziecko wchodzące na teren Klockowni powinno zdjąć wszelkie przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie, np. długie kolczyki, wisiorki, bransoletki, obuwie, pierścionki itp.
 11. Dziecko wchodzące na teren Klockowni powinno pozostawić wszystkie cenne przedmioty, takie jak odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, gry elektroniczne i pieniądze w domu lub powierzyć je opiekunowi / rodzicom. Pracownicy Klockowni nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę powyższych przedmiotów.
 12. Na terenie Klockowni dzieci nie mogą żuć gumy, spożywać posiłków ani napojów poza wyznaczoną Strefą. Z wyjątkiem zorganizowanych wizyt szkolnych lub urodzin w pakiecie podstawowym, goście nie mogą wnosić swoich produktów spożywczych ani napojów na teren Klockowni. Klockownia oferuje w tym celu produkty kawiarni wewnętrznej.
 13. Na terenie Klockowni należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.
 14. Zabronione jest podejmowanie zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla zdrowia dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w tym:
 • wchodzenia na konstrukcje z klocków,
 • wspinania się na konstrukcje z klocków i dotykania elementów sufitu a w szczególności kratek i lamp
 • wspinania się na siatki zabezpieczające,
 • popychania innych dzieci,
 • wnoszenia i spożywania pokarmów i napojów do strefy zabaw,
 • korzystania z wyposażenia Placu Zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,
 • wnoszenia na teren obiektu przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, poparzenie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
 • wynoszenia klocków lub konstrukcji z obiektu oraz wnoszenia swoich zabawek na teren obiektu,
 • zabrania się w szczególności wynoszenia klocków lub konstrukcji poza wyznaczoną dla nich strefę,
 • zabrania się w szczególności rzucania klockami (poza wyznaczoną do tego strefą), uderzania klockami w innych, popychania konstrukcji.
 1. Na terenie Klockowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających.Wszystkim osobom, u których stwierdzono obecność alkoholu lub które wydają się być pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek nielegalnych substancji, można odmówić wstępu do Klockowni lub wyprosić z Klockowni bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 2. W trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników dzieciom lub rodzicom / opiekunom, którzy są chorzy lub przeziębieni, można odmówić wstępu do Klockowni lub wyprosić z Klockowni bez prawa do zwrotu kosztów.
 3. Właściciel i pracownicy Klockowni nie zapewniają indywidualnej opieki ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z placu zabaw. Dziecko jest pod opieką rodzica / opiekuna. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do opieki nad nimi przez cały czas pobytu w Klockowni i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Są również odpowiedzialni za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci / rodziców.
 4. Dzieciom w wieku 0–7 lat włącznie musi zawsze towarzyszyć osoba dorosła (18+). Dzieci w wieku 8 lat i starsze mogą wejść na teren bez opieki, ale w momencie przyjęcia wszystkich dzieci do Klockowni musi być obecny dorosły. Wszyscy dorośli pozostawiający dzieci bez opieki w Klockowni (w wieku od ośmiu (8) do pietnastu (15)) bez opieki muszą podać dane kontaktowe obejmujące co najmniej dwa numery telefonów i adres e-mail. Ponieważ wymagany jest specjalny nadzór nad dziećmi pozostającymi samodzielnie w Klockowni, w zależności od liczby dzieci w Klockowni kierownik lokalu może zdecydować czy pozwolić dziecku zostać, czy nie. Jeśli liczba dzieci jest zbyt duża, rodzic może zostać poproszony o towarzyszenie dziecku podczas wizyty.
 5. Jeśli dziecko pozostanie w Klockowni i nie zostanie odebrane przed zamknięciem lokalu, pracownik poinformuje właściwe władze o pozostawieniu dziecka bez opieki.
 6. W Klockowni organizowane mogą być warsztaty tematyczne organizowane dla minimalnie 5 dzieci. Kierownik Klockowni może odwołać zaplanowane warsztaty, jeżeli nie zbierze się minimalna ilość uczestników. Korzystanie z sali zabaw w trakcie warsztatu jest dozwolone tylko w zakresie jaki obejmuje warsztat i za zgodą instruktora warsztatu. Uczestnictwo w warsztatach organizowanych w Klockowni jest płatne zgodnie z cennikiem każdego warsztatu.
 7. Wyłącznym zadaniem instruktora warsztatu jest interaktywne prowadzenie warsztatu i przekazanie uczestnikom określonej warsztatem wiedzy i treści. W związku z powyższym podczas warsztatów opiekun dziecka/ grupy zobowiązany jest do intensywnego uczestnictwa w zajęciach a dziecko/ grupa pozostaje pod jego całkowitą odpowiedzialnością.
 8. Właściciel Klockowni i personel nie świadczą indywidualnej opieki nad dziećmi przebywającymi na terenie Centrum z wyłączeniem atrakcji i usług obejmujących świadczenie takiej opieki (np. warsztaty, półkolonie, wydarzenia szczególne). Korzystanie przez dzieci z Centrum odbywa się za zgodą i na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
 9. Właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie powstałe na terenie Centrum, w szczególności powstałe w wyniku:
 • korzystania z Klockowni i znajdujących się na jej terenie klocków niezgodnie z Regulaminem
 • niezastosowania się dzieci i/lub opiekunów lub rodzica do zaleceń obsługi obiektu;
 • pozostawienia dziecka bez opieki dorosłego opiekuna lub rodzica;
 • niezapoznania dziecka z Regulaminem i zasadami prawidłowego i bezpiecznego korzystania z klocków;
 • niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 14 niniejszego Regulaminu
 1. Informację o wypadku mającym miejsce na terenie Centrum jak również potrzebę udzielenia pierwszej pomocy można zgłaszać do każdego pracownika Klockowni. W takim wypadku Personel niezwłocznie udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w razie potrzeby wezwie pomoc medyczną. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wyjściu z obiektu nie będą uznawane za powstałe na terenie obiektu.
 2. Zabrania się pozostawiania w szafkach rzeczy wartościowych, w szczególności pieniędzy, kart kredytowych, biżuterii, zegarków, kluczy, telefonów a także przedmiotów niebezpiecznych (w szczególności niosących ryzyko powstania pożaru, poparzenia, wylania/zalania) a także zwierząt. Klockownia zaleca pozostawienie w domu lub innym bezpiecznym miejscu wszelkich przedmiotów wartościowych lub mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie korzystania z atrakcji Centrum. Za rzeczy pozostawione w szafkach Centrum nie odpowiada.
 3. Korzystanie z szafek nie jest równoznaczne z zawarciem z Klockownią umowy przechowania. Szafki zamykane mają przyporządkowany kluczyk, który pobiera klient w momencie wchodzenia do obiektu. Za utratę lub uszkodzenie kluczyka zostanie naliczona opłata w wysokości 30 PLN.
 4. Przedmioty znalezione lub pozostawione w Kockowni będą przechowywane przez okres dwóch tygodni od daty znalezienia, a po tym czasie zostaną usunięte z obiektu.
 5. Dzieci niepełnosprawne mogą korzystać z Klockowni tylko wraz z opiekunem. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w obiekcie.
 6. Dzieci obcojęzyczne, które nie mówią ani po polsku ani po angielsku mogą korzystać z Klockowni tylko wraz z opiekunem. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w obiekcie.
 7. Osoby, których zachowanie zagraża w jakikolwiek sposób bezpieczeństwu innych odwiedzających i / lub pracownikowi Klockowni i / lub wykonawcy i / lub które odmawiają przestrzegania wskazówek naszych pracowników oraz instrukcji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, mogą zostać poproszone o opuszczenie Klockowni. W takim przypadku klientowi nie przysługuje zwrot całości lub części ceny biletu.

II. OPŁATY

 1. Korzystanie z Klockowni jest odpłatne. Cena Biletu obejmuje wstęp do Klockowni i dostęp do wszystkie atrakcji (z wyjątkiem wydarzeń i atrakcji przeprowadzanych jako imprezy specjalne), ale nie obejmuje żadnych posiłków i napojów, przyjęć prywatnych i towarów sprzedawanych w Klockowni. Przy wejściu do Klockowni klient otrzymuje bransoletkę RFID, którą należy zwrócić przy wyjściu. Za utratę lub uszkodzenie bransoletki zostanie naliczona opłata w wysokości 50 PLN.
 2. Zapłata przez opiekuna / rodzica za korzystanie z Klockowni nie oznacza w żadnym momencie powierzenia pracownikom indywidualnej opieki i nadzoru nad pozostawionym dzieckiem.
 3. W Klockowni naliczana jest opłata zgodnie z aktualnym cennikiem ogłoszonym przy wejściu do lokalu i na stronie internetowej Klockownia. Jeśli zakupiony limit czasowy na bilecie nie zostanie wykorzystany, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany czas. Właściciel Klockowni zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie ze specjalnych wydarzeń w strefach (np. Zorganizowane warsztaty, animacje, specjalne zestawy klocków itp.)
 4. Klockownia zastrzega sobie prawo do rezerwacji całego Centrum lub jego poszczególnych części na specjalne wydarzenia.
 5. Klockownia zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Centrum lub każdej ze stref w przypadku nadmiernej liczby osób przebywających w danej chwili na terenie Centrum lub jednej ze stref. Ograniczenie wstępu do strefy jak i inne ograniczenia w dostępie do atrakcji nie wpływają na cenę biletu wstępu.
 6. Klockownia ma prawo do całkowitego wyłączenia z użytku konkretnych atrakcji w przypadku, gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, wypadków) lub względów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu wstępu lub zwrotu jego wartości.

III. REZERWACJE I ZAKUPY BILETÓW

 1. Bilety można zarezerwować kupić za pośrednictwem naszej strony internetowej www.klockownia.com, w recepcji każdego lokalu lub za pośrednictwem jednego z naszych autoryzowanych dystrybutorów. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rezerwacji i zakupu precyzuje Regulamin Zakupu on-Line.

IV. SIŁA WYŻSZA

 1. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszym Regulaminie, Klockownia nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie dokonuje żadnej rekompensaty, jeżeli wykonanie lub szybkie wykonanie naszych zobowiązań umownych jest uniemożliwione lub ograniczone w wyniku „siły wyższej”.
  W niniejszych warunkach rezerwacji „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie, którego Klockownia lub dostawca jej usług nie mogliby, nawet działając z należytą starannością, przewidzieć lub uniknąć. Takie zdarzenia mogą obejmować wojnę lub groźbę wojny, zamieszki, spory cywilne, działalność terrorystyczną, klęskę żywiołową lub nuklearną, pandemię, niekorzystne warunki pogodowe, pożar i wszystkie podobne zdarzenia będące poza kontrolą Klockowni.

V. BONY UPOMINKOWE

 1. Kupony upominkowe można kupić za pośrednictwem strony internetowej i w lokalu Klockowni. Kupon upominkowy (Voucher) uprawnia dziecko do jednorazowej wizyty W Klockowni i dwu napojów z naszej kawiarni. Bony są ważne w terminie podanym na każdym z nich. Przed wizytą w Klockowni posiadacz kuponu upominkowego powinien zadzwonić do wybranej lokalizacji, aby potwierdzić datę i przydzielony czas wejścia.
 2. Kuponów podarunkowych nie można wymienić na gotówkę.
 3. Kupony upominkowe są ważne tylko na zabawę w Klockowni i nie można ich wymienić na towary, w tym art. spożywcze, żywność lub napoje poza należnymi z Voucheru.
 4. Kupony upominkowe nie podlegają zwrotowi ani refundacji za ich niewykorzystanie.
 5. Klockownia nie ponosi odpowiedzialności za bony upominkowe, które zostaną zgubione, skradzione lub uszkodzone.
 6. Klockownia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia kuponu podarunkowego, który uważa za sfałszowany, zduplikowany, uszkodzony lub w inny sposób podejrzany o oszustwo.

VI. FILMOWANIE I FOTOGRAFOWANIE

 1. Klockownia lub inne upoważnione podmioty wkopują zdjęcia i / lub nagrania wideo w Klockowni, w których mogą uczestniczyć goście. Akceptując niniejsze Warunki, a zgodę na wykorzystanie przez Klockownię takich zdjęć i / lub nagrań w związku z reklamą, promocją Klockowni (np. na stronie internetowej Klockowni, serwisach społecznościowych, stronach partnerskich, reklamach zewnętrznych i broszurach Klockowni) , oraz do wewnętrznych celów Klockowni, a tym samym klient wyraża zgodę na edytowanie, modyfikowanie, publikowanie i udostępnianie tych obrazów i / lub nagrań. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie otrzyma rekompensaty, jeśli wykonane w taki sposób zdjęcia i / lub nagrania zostaną wykorzystane do celów określonych powyżej. Ponadto wyraża zgodę, że prawa autorskie do tych materiałów należą do Klockowni.
 2. W odniesieniu do wszystkich odwiedzających Klockownię, którzy nie ukończyli 18 lat, rodzice lub prawni opiekunowie takich osób, lub osoby należycie upoważnione przez rodzica lub prawnego opiekuna takiej osoby, również wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i / lub nagrania do celów określonych powyżej.
 3. Fotografowanie i filmowanie są dozwolone w Klockowni. Jednak odwiedzający mogą zostać poproszeni o powstrzymanie się od fotografowania lub filmowania, jeśli przeszkadza to lub w inny sposób zakłóca zabawę innych odwiedzających Klockownię. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Klockownia może na żądanie mieć dostęp do zrobionych zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przez odwiedzających Klockownia oraz poprosić o usunięcie niektórych zdjęć i / lub materiału filmowego, jeśli są one lub są uważane za obraźliwe dla innych odwiedzających i / lub pracowników. Akceptując niniejszy regulamin, klient wyraża zgodę nie fotografować i / lub przechwytywać nagrań wideo osób, które nie wyraziły na to zgody oraz przestrzegać wszelkich ograniczeń fotografowania / filmowania obowiązujących od czasu do czasu w Klockowni.
 4. Zdjęcia zrobione przez klientów Klockowni mogą być dostępne tylko do ich osobistych, prywatnych, niekomercyjnych celów. O ile nie zostanie przez Klockownię wyraźnie udzielone zezwolenie, zdjęcia i obrazy nie mogą być powielane w żadnym formacie lub na nośniku innym niż do prywatnego oglądania.

VII. MONITORING I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na terenie Klockowni wykorzystywany jest monitoring wizyjny. Obraz z kamer jest rejestrowany dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz na potrzeby dochodzenia roszczeń i ochrony praw Klockowni (uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO) i jedynie w tym celu przetwarzane są dane osobowe Klientów w postaci ich wizerunku.
 2. Klienci Centrum wchodząc na jego teren wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku podczas pobytu na terenie Centrum. Udzielenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonania umowy dotyczącej korzystania z atrakcji oferowanych przez Centrum jak również przebywania na jego terenie.
 3. Administratorem zbioru danych osobowych jest firma Klockownia Sp. z o.o, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000837926. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą przechowywane, chyba że będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa bądź bezpieczeństwo użytkowników Centrum Edukacji i Zabawy.
 4. Dane osobowe używane są tylko zgodnie z naszą polityką prywatności. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej Regulamin o Przetwarzaniu Danych Osobowych.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Klockownia jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na stronie internetowej, w opublikowanym na niej materiale, koncepcji Klockowni, wszystkich praw do znaku towarowego „Klockownia” oraz we wszystkich materiałów w Klockowni, w tym między innymi, dowolnych tekstów, grafiki, obrazów, dzieł sztuki, ilustracji, zdjęć, animacji, muzyki, wideo, audio, prac audiowizualnych, projektów, logo, oprogramowania i wszelkich innych treści. Te prace są chronione prawami autorskimi, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności należącymi do Klockowni. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.
 2. „Klockownia” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Klockownia sp z o.o.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli Klockownia nie zastosuje się do niniejszych Regulaminów, ponosi odpowiedzialność za straty lub szkody, które poniosą Państwo w skutek możliwych do przewidzenia zdarzeń lub zaniedbania. Klockownia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Utratę lub szkodę można przewidzieć, jeśli były one oczywistą konsekwencją naruszenia Regulaminów. Co do zasady odpowiedzialność Klockowni ogranicza się do wysokości kosztów zakupionego biletu.
 2. Klockownia zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania niniejszych Warunków, powiadamiając klientów lub umieszczając zaktualizowane Warunki na stronie internetowej. Klient podlega Regulaminom obowiązującym w momencie zakupu biletów do Klockowni (o ile nie zostanie inaczej powiadomione na piśmie).
 3. Klockownia może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną organizację, ale nie wpłynie to na prawa klientów ani obowiązki Klockowni wynikające z niniejszych Warunków.
 4. Klient nie może przenosić swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na inną osobę.
 5. Niniejsza umowa jest zawarta między Klockownia i każdym jej klientem. Żadna inna osoba nie będzie mieć żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.
 6. Każdy z punktów niniejszych Warunków działa osobno. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zadecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe paragrafy pozostaną w pełnej mocy.
 7. Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany przez jakikolwiek właściwy organ za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie, taki warunek, warunek lub postanowienie zostaną w tym zakresie oddzielone od pozostałych warunków, które nadal obowiązują w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.
 8. Niniejsze Warunki i wszelkie dokumenty, o których mowa w nich, stanowią całość umowy między Klockownia i klientem i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, korespondencję, negocjacje, wcześniejsze ustalenia, porozumienia lub porozumienia dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków.
 9. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych w trakcie wizyt w Klockowni jest sąd właściwy dla siedziby Klockownia Sp z o.o.

Zapisz się do newslettera

Nie przegap najnowszych wiadomości, ofert i promocji specjalnych! Zarejestruj się teraz, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi wiadomościami i być pierwszym, który usłyszy o nadchodzących wydarzeniach i ofertach w Klockowni.

Partnerzy