Regulamin półkolonii

Wszystkie rezerwacje i wejście do Klockowni podczas półkolonii podlegają akceptacji niniejszych warunków oraz Ogólnego Regulaminu Klockowni (tam, gdzie ma on zastosowanie)

czytaj dalej

REGULAMIN PÓŁKOLONII I JEDNODNIOWYCH POBYTÓW PÓŁKOLONIJNYCH KLOCKOWNIA

1. Organizatorem pobytów jednodniowych i półkolonii jest Rodzinne Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia , zwane dalej „Klockownia”
2. Uczestników pobytów jednodniowych i półkolonii obowiązuje niniejszy regulamin półkolonii oraz regulamin Rodzinnego Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz zakup biletu Półkolonie na stronie www.klockownia.com jest jednoznaczne z akceptacją tych regulaminów.
3. Uczestnikami pobytów jednodniowych i półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 do 11 lat.
4. Warunkiem uczestnictwa w jednodniowym pobycie i turnusie półkolonii jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i Karty Uczestnika on-line lub osobiście w wybranej lokalizacji Klockowni oraz uregulowanie opłaty.
5. Maksymalna liczba dzieci w jednej grupie półkolonijnej to 15 osób.
6. Koszt jednego turnusu oraz jednego dnia półkolonii podany jest na stronie internetowej www.klockownia.com w zakładce półkolonie.
7. Rezerwując pobyt jednodniowy lub półkolonię w Klockowni należy dokonać płatnoścci całej kwoty. W przypadku rezerwacji i płatności on-line, płatność musi być dokonana niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji (Pay U). Natomiast w przypadku wybrania opcji płatności gotówką, musi być ona dokonana w siedzibie Klockowni w ciągu 24godzin od momentu dokonania rezerwacji.
8. Po uiszczeniu opłaty rezerwacja jest uznana za gwarantowaną. Brak płatności w wyżej określonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
9. Jeden turnus trwa 5 dni (od poniedziałku do piątku). Pobyty jednodniowe półkolonijne odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
10. Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania (do 9:00) i odbierania dziecka (maksymalnie do godziny 18:00). Za odebranie dziecka po godzinie 18:00 zostanie naliczona dodatkowa opłata (wg cennika wejść).
11. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 20:00 organizator zobowiązany będzie powiadomić odpowiednie służby.
12. Dzieci mogą być odbierane z pobytów lub półkolonii tylko przez osoby upoważnione w karcie kwalifikacyjnej. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, opiekun prawny jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej stosowne oświadczenie informujące o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.
14. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego planu turnusu. Zmiany mogą dotyczyć wycieczek z powodu złej pogody.
15. Uczestnicy jednodniowych pobytów i półkolonii mają prawo do:
•spokojnego wypoczynku,
•uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
•korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
•wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
16. Uczestnicy mają obowiązek:
•wykonywać polecenia wychowawców,
•przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
•brać udział w realizacji programu półkolonii,
•zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
•szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
•kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
•przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
17. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach pobytu jednodniowego lub półkoloniach z uwagi na okoliczności wskazane w tym ustępie, opłata za pobyt lub półkolonię nie zostanie zwrócona ani w całości ani w żadnej części.
18. Za szkody wyrządzone przez dziecko, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
19. Odpowiedzialność za szkodę, o której mowa w ust. 20 regulaminu oraz jej następstwa, ponoszą opiekunowie prawni dziecka do pełnej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny będzie do wglądu w jego siedzibie.
21. Klockownia zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników jednodniowego pobytu lub półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania regulaminu centrum lub zasad uczestnictwa w półkoloniach.
22. Klockownia nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas pobytu lub półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy, aby nie przynosić na jednodniowe pobyty ani półkolonię cennych przedmiotów, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itd.
23. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wszystkie dzieci zapisane na półkolonie. Lista osób objętych ubezpieczeniem jest zgłaszana ubezpieczycielowi w poniedziałek do godziny 9.00.
24. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały turnus. Jednak organizator uprawniony jest do potrącenia z kwoty wpłaconej tytułem opłaty za turnus kosztów już przez niego poniesionych.
25. Klockownia zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników w grupie. Organizator będzie informował o takiej sytuacji osoby bezpośrednio zainteresowane udziałem w wybranej półkolonii i na bieżąco proponował zmianę tematu półkolonii, odbywającej się w tym samym terminie, a posiadającej już minimalną liczbę uczestników. Jeżeli klient nie będzie zainteresowany innym tematem półkolonii, Klockownia zwróci wpłaconą kwotę. Poza zwrotem wpłaconej kwoty, organizator nie będzie obciążony odsetkami, kosztami manipulacyjnymi i innymi kosztami dodatkowymi z tytułu odwołania wybranego turnusu.
26. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do zwrotu wniesionych opłat.
27. W przypadku odwołania turnusu półkolonii lub pobytu jednodniowego z przyczyn zawinionych przez Klockownie, Organizator zwraca Klientowi pełną wpłaconą wcześniej kwotę. Wyczerpuje to roszczenia Klienta na wypadek odwołania półkolonii przez Organizatora.
28. Organizator pobytów jednodniowych i półkolonii oraz Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w planie półkolonii, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej.
29. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się, takie zdarzenia powstałe z przyczyn niezależnych od stron, które uniemożliwią realizację półkolonii lub pobytu jednodniowego, a w szczególności:
•klęski żywiołowe,
•kataklizmy,
•decyzje władz administracji państwowej uniemożliwiające odbycie planowanej półkolonii,
•nagłe wypadki lokalne lub międzynarodowe paraliżujące życie kraju lub regionu.
30. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie dźwięku uczestników oraz kamerowanie podczas półkolonii lub pobytu jednodniowego oraz umieszczanie ich na stronie internetowej, innych portalach społecznościowych i w siedzibie Rodzinnego Centrum Edukacji i Zabawy dla celów promocyjnych. Powyższe nadto podyktowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu wykonania półkolonii.
31. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować Klockownię o swojej decyzji na piśmie, jeszcze przed rozpoczęciem pobytu lub półkolonii.
32. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452)

Zapisz się do newslettera

Nie przegap najnowszych wiadomości, ofert i promocji specjalnych! Zarejestruj się teraz, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi wiadomościami i być pierwszym, który usłyszy o nadchodzących wydarzeniach i ofertach w Klockowni.

Partnerzy