Regulamin warsztatów indywidualnych

Wszystkie rezerwacje oraz wejście dzieci na warsztaty indywidualne w Klockowni podlegają akceptacji niniejszych warunków oraz Ogólnego Regulaminu Klockowni (tam, gdzie ma on zastosowanie).

czytaj dalej

REGULAMIN WARSZTATÓW INDYWIDUALNYCH

I. Przedmiot umowy, zapisy i opłaty

 1. Jedynym Organizatorem warsztatów edukacyjnych w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest Klockownia Sp z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000837926, która prowadzi usługę polegającą na udostępnianiu dzieciom oraz zorganizowanym grupom sali do zabaw i warsztatów edukacyjnych Klockownia.

 2. Zapisu na warsztaty można dokonać poprzez rezerwację biletu online na stronie www.klockownia.com.

 3. Akceptacja regulaminu, dokonanie opłaty i potwierdzenie rezerwacji stanowi zawarcie umowy warsztatowej z pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem warsztatu lub rodzicem/ opiekunem prawnym uczestnika a Organizator zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na organizacji warsztatów edukacyjnych w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia

 4. Ilość uczestników warsztatów w Centrum Edukacji i Zabawy jest ograniczona. Zapisanie dziecka na warsztat, wniesienie opłaty w trakcie procesu rezerwacji oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia gwarantuje udział w warsztatach

 5. Zajęcia warsztatowe Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia odbywają się w cyklach miesięcznych.

 6. Możliwe jest uczestnictwo w pojedynczych zajęciach po dokonaniu stosownej rezerwacji na stronie www.klockownia.com

 7. Z uwagi na to, że opłata za uczestnictwo w zajęciach warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest stała oraz skalkulowana na podstawie kosztów organizacji warsztatów w jednym semestrze roku szkolnego, nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia ani odstąpienia od pobrania opłaty za uczestnictwo w zajęciach warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.

II. Uczestnicy

 1. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia po wykonaniu przez Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka obowiązków określonych w punktach paragrafu I.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i z zajęć do domu.
 3. Uczestnik zajęć warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązany jest stosować się do Regulaminu Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania się. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów, które są wynikiem nieprzestrzegania Regulaminu Warsztatów i Regulaminu Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.
 4. Uczestnik zajęć warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązany jest stosować się do poleceń prowadzącego warsztat, w szczególności w zakresie wykonywanych ćwiczeń i ich przebiegu.
 5. Uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia. Za szkody dokonane przez uczestnika zajęć warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia pełną odpowiedzialność ponoszą jego Rodzice/Opiekunowie prawni.
 6. Rodzic /Opiekun prawny zobowiązany jest informować prowadzącego zajęcia o stanie zdrowia Uczestnika, szczególnie, jeżeli może mieć to wpływ na ograniczenia w wykonywaniu przez Uczestnika zadań lub jego bezpieczeństwo.
 7. Odbiór Uczestnika może być dokonany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wskazanego w Karcie Uczestnika lub inną osobę upoważnioną przez niego, z tym zastrzeżeniem, że osoba zgłaszająca się po Uczestnika wylegitymuje się i wykaże, że jest upoważniona do odbioru Uczestnika.

III. Utrwalanie i korzystanie z wizerunku Uczestnika

 1. Warsztaty prowadzone w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia mają charakter wydarzenia społeczno-kulturalnego przez co ewentualne rejestrowanie materiału warsztatowego ma na celu prezentację charakteru tych zajęć oraz ich promocję w materiałach informacyjno-reklamowych Organizatora.
 2. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku / wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii i zapisu wideo w celu dokumentowania i promowania działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie sporządzonego materiału na stronach internetowych Organizatora, na plakatach, w mediach oraz na wystawach dotyczących Organizatora. Udziela również Klockownia Sp z o.o. upoważnienia do udzielania zezwolenia na utrwalanie, rozpowszechniania i korzystanie z ww. wizerunku przez podmioty wybrane przez Klockownia Sp z o.o. (np. przez fotografów, agencje marketingowe świadczące usługi na rzecz Peke Mundo).

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział w nich mają prawo do przeniesienia opłaty na inne warsztaty pokrewne lub ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy.
 2. Organizator ma prawo do odwołania całości lub części warsztatów, jeśli ilość uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które wykupiły uczestnictwo w warsztacie mają prawo do otrzymania zwrotu wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć ́ w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności od niego niezależnych w szczególności w wyniku działania siły wyższej. Wówczas, jeśli zaistnieje taka możliwość, Organizator może zaproponować termin zastępczy. Bez względu jednak na to czy termin zastępczy jest możliwy, opłaty za wniesione zajęcia nie podlegają zwrotom.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany grafików prowadzonych warsztatów. O zmianie zobowiązuje się poinformować uczestników z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Wszelkie materiały przekazane podczas warsztatów chronione są prawnie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz powielania tych materiałów lub wykorzystywania ich do prowadzenia warsztatów w inny niż określony powyższym regulaminem sposób.
 6. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskiwanych w ramach Programu Klockownia dla szkół i przedszkoli jest firma Klockownia Sp. z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000837926. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że dane osobowe udostępnione celem udziału w Programie będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą przechowywane, chyba że będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa bądź bezpieczeństwo użytkowników Placu Zabaw.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, przy czym zmiana wymaga formy pisemnej.
 8. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

Zapisz się do newslettera

Nie przegap najnowszych wiadomości, ofert i promocji specjalnych! Zarejestruj się teraz, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi wiadomościami i być pierwszym, który usłyszy o nadchodzących wydarzeniach i ofertach w Klockowni.

Partnerzy