Regulamin wycieczek i warsztatów grupowych

Wszystkie rezerwacje szkolne i przedszkolne oraz wejście grup do Klockownii podlegają akceptacji niniejszych warunków oraz Ogólnego Regulaminu Klockowni. (tam, gdzie ma on zastosowanie)

czytaj dalej

REGULAMIN WYCIECZEK I WARSZTATÓW GRUPOWYCH

I. Informacje ogólne

 1. Udział dziecka w grupowych zajęciach warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zwanego dalej „Regulaminem.
 2. Uczestnikami grupowych zajęć warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia mogą być dzieci w wieku od 2,5 do 12 lat. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych określonych przez Centrum Edukacji i Zabawy Klockowania.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  a) Organizatorze – rozumie się przez to Firmę Klockownia Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000837926, która prowadzi usługę polegającą na udostępnianiu dzieciom oraz zorganizowanym grupom sali do zabaw i warsztatów edukacyjnych Klockownia.
  b) Nauczycielu/Opiekunie grupy – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za grupę Uczestników, której przysługuje władza i uprawnienie w zakresie co najmniej wystarczającym do zapisania dziecka na zajęcia warsztatowe Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia i udzielenia zgód i upoważnień określonych w Regulaminie i Karcie Uczestnika;
  c) Uczestniku – rozumie się przez to dziecko uczestniczące w grupowych zajęcia warsztatowe Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.

II. Zapisy i opłaty

 1. Zgłoszenia grupy/klasy do udziału w grupowych zajęciach warsztatach Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia rozpoczynają się we wrześniu każdego roku szkolnego. Ilość miejsc w grupach na zajęcia grupowe jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Rejestracji może dokonać Nauczyciel / Opiekun grupy dzieci wypełniający formularz na naszej stronie internetowej www.klockownia.com, osobiście w każdej Klockowni i telefonicznie. Powyższy formularz zgłoszeniowy plus uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 250 PLN jest potwierdzeniem warsztatów grupowych lub wycieczki grupowej w Klockowni. Rezerwacje nieopłacone zostaną anulowane
 3. Cennik zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w warsztatach lub wycieczce grupowej do Klockowni. Wszelkie inne opłaty dotyczące wyżywienia, kosztów podróży, ubezpieczenia itp. uczestnicy ponoszą dodatkowo we własnym zakresie.
 4. Minimalna liczba dzieci na wycieczce grupowej wynosi 10 a minimalny zadatek rezerwacyjny 250 złotych stanowi iloczyn minimalnej liczby dzieci i minimalnej ceny wejściówki grupowej. W przypadku grupy mniejszej niż 10 osób minimalna opłata w dalszym ciągu obowiązuje. Z uwagi na koszty materiałów i obsługi warsztatowych zajęć edukacyjnych, wpłacony zadatek może być zwrócony na konto zamawiającego jedynie w przypadku odstąpienia od umowy lub niewykonania usługi powstałych z winy Organizatora. Nieobecność wszystkich zgłoszonych na zajęcia Uczestników nie stanowi podstawy do zmniejszenia ani odstąpienia od pobrania opłaty za uczestnictwo w grupowych zajęciach warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.
 5. Zmiany rezerwacji mogą być dokonywane wyłącznie przez nauczyciela / opiekuna grupy i zależnie od dostępności miejsc i personelu wymaganego do przeprowadzenia warsztatu.

III. Uczestnicy

 1. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia po wypełnieniu przez opiekuna grupy/nauczyciela obowiązków wynikających z pkt. II.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i z zajęć do domu.
 3. Uczestnik grupowych zajęć warsztatowych na terenie Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązany jest stosować się do Regulaminu Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania się.
 4. Uczestnik grupowych zajęć warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązany jest stosować się do poleceń nauczyciela/animatora, w szczególności w zakresie wykonywanych ćwiczeń i ich przebiegu.
 5. Uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia. Za szkody dokonane przez uczestnika zajęć warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników warsztatów wynikające z nie przestrzegania zapisów wyżej wymienionego Regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu.

IV. Nauczyciele/Opiekunowie grupy

 1. Nauczyciel/Opiekun grupy zobowiązany jest informować nauczyciela/animatora prowadzącego zajęcia warsztatowe o stanie zdrowia Uczestnika, szczególnie, jeżeli może mieć to wpływ na ograniczenia w wykonywaniu przez Uczestnika zadań lub jego bezpieczeństwo.
 2. Nauczyciel/Opiekun grupy zobowiązany jest przyprowadzić grupę punktualnie na zajęcia.
 3. Za bezpieczeństwo uczestników warsztatów odpowiedzialność́ prawną ponoszą̨ opiekunowie grupy. Obowiązkiem opiekuna grupy jest ponadto dyscyplinowanie uczestników warsztatów w razie zaistniałej konieczności oraz zabezpieczenie rzeczy osobistych uczestników – Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 4. W trakcie realizacji warsztatów uczestnicy zajęć́ przebywają̨ pod stałym nadzorem opiekunów (nauczycieli) oraz pracownika Klockowni. Samowolne oddalanie się̨ uczestników warsztatów, niestosowanie się̨ do poleceń́ opiekunów i pracownika Klockowni, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach lub zaprzestaniem kontynuowania warsztatów.
 5. Wyłączną odpowiedzialność za dzieci przez cały czas podczas wizyty grupy szkolnej ponosi Nauczyciel / Opiekun grupy. Szkoła (co w przypadku Grupy Edukacji Domowej oznacza Kierownika Grupy) dopilnuje, aby Nauczyciel / Opiekun grupy, towarzyszący dorosły i dzieci byli świadomi i przestrzegali niniejszych warunków i zasad dotyczących biletów i wejście.
 6. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do scenariuszy zajęć warsztatowych Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest firma Klockownia Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000837926.

V. Utrwalanie i korzystanie z wizerunku Uczestnika

 1. Warsztaty prowadzone w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia mają charakter wydarzenia społeczno-kulturalnego przez co ewentualne rejestrowanie materiału warsztatowego ma na celu prezentację charakteru tych zajęć oraz ich promocję w materiałach informacyjno-reklamowych Organizatora.
 2. Nauczyciel / Opiekun grupy w imieniu Uczestników wyraża zgodę na wykorzystanie swojego oraz ich wizerunku utrwalonego w formie fotografii i zapisu wideo w celu dokumentowania i promowania działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie sporządzonego materiału na stronach internetowych Organizatora, na plakatach, w mediach oraz na wystawach dotyczących Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć́ w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności od niego niezależnych.
 2. Wszelkie materiały przekazane podczas warsztatów lub pobrane w formie scenariuszy chronione są prawnie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz powielania tych materiałów lub wykorzystywania ich do prowadzenia warsztatów w inny niż określony powyższym regulaminem sposób.
 3. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskiwanych w ramach Programu Klockownia dla szkół i przedszkoli jest firma Klockownia Sp. z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000837926. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że dane osobowe udostępnione celem udziału w Programie będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą przechowywane, chyba że będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa bądź bezpieczeństwo użytkowników Placu Zabaw.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych w trakcie wizyt w Klockowni jest sąd właściwy dla siedziby Klockownia Sp z o.o.

Zapisz się do newslettera

Nie przegap najnowszych wiadomości, ofert i promocji specjalnych! Zarejestruj się teraz, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi wiadomościami i być pierwszym, który usłyszy o nadchodzących wydarzeniach i ofertach w Klockowni.

Partnerzy