REGULAMIN WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPONSOROWANYCH

Wygrałeś wejściówkę w akcji Rowerowy Maj czy Biegowy Gdańsk? Gratulacje !!!
Zapoznaj się z poniższym regulaminem rezerwacji wygranych wejściówek

Czytaj dalej

REGULAMIN WYDARZENIA SPORTOWE SPONSOROWANE

1) Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa nagrodzonych
w evencie pod nazwą „Rowerowy Maj” (zwanego dalej „Eventem”) w zabawie lb zajęciach w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.
2) Organizatorem Eventu jest Wydział Komunikacji Społecznej Miasta Warszawa i Miasta Wrocław, (zwany dalej „Organizatorem”).
3) Uczestnicy Eventu, a w przypadku uczestników małoletnich ich opiekunowie prawni, zobowiązują̨ się̨ do przestrzegania postanowień́ niniejszego regulaminu tylko w przypadku skorzystania z nagrody jaką są bilety indywidualne lub grupowe do Klockowni w Warszawie lub Klockowni we Wrocławiu.
4) Event zostanie przeprowadzony w maju 2023r.
5) Klockownia jest partnerem Eventu i zapewnia jako nagrody: bilety grupowe dla szkół i przedszkoli oraz bilety dla klientów indywidualnych.
6) Zasady nagradzania za uczestnictwo w Evencie ustala Organizator w odrębnych regulaminach a Klockownia nie ma wpływu na przyznanie nagród i ich dystrybucję.
7) Klockownia zapewnia możliwość wykorzystania przyznanych nagród w następujących terminach:
– grupy szkolne i przedszkolne – od 01.09.2023 do 30.11.2023.
– klienci indywidualni – od 01.06.2023 do 31.10.2023.
8) Klockownia w ramach nagrody udostępnia bilety indywidualne 2h oraz wycieczki szkolne i przedszkolne 2h.
9) Zasady rezerwacji miejsc w Klockowni dla obu grup nagrodzonych – klientów indywidualnych jaki i wycieczek grupowych są jednakowe: każdą wizytę należy zarezerwować na stronie internetowej Klockowni www.klockownia.com, wybierając bilet indywidualny lub bilet grupowy z oznaczeniem Rowerowy Maj. Rezerwacji należy dokonać na min. 7 dni przed terminem realizacji wizyty.
10) W trakcie procesu rezerwacji można zarezerwować tylko 1 bilet. Każdy następny bilet wymaga ponownej rezerwacji.
11) Wizyty szkolne i przedszkolne mogą być realizowane tylko w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00.
12) Wizyty klientów indywidualnych mogą być realizowane we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy Klockowni.
13) Z uwagi na komfort zabawy i pracy z dziećmi Klockownia zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości wizyt grupowych do 1 wizyty dziennie.
14) Z uwagi na komfort zabawy i obłożenie Sali zabaw, Klockownia zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości wizyt klientów indywidualnych do 6 dziennie.
15) W czasie wizyty nagrodzonej grupy z biletem Rowerowy Maj do Klockowni może wejść tylko grupa z maksymalnie 4 opiekunami.
16) W czasie wizyty nagrodzonego klienta indywidulanego z biletem Rowerowy Maj może wejść tylko osoba posiadająca dzienniczek w właściwa do biletu ilością naklejek oraz jej opiekun pełnoletni. Dodatkowe osoby towarzyszące jak rodzeństwo czy dodatkowy opiekun zobowiązany jest do zakupu biletu odpowiadającego czasowi trwania wizyty nagrodzonego.
17) W przypadku przekroczenie czasu przebywania w Klockowni wszyscy nagrodzeni uczestnicy – grupowi i indywidualni – oraz ich opiekunowie zobowiązani są do zakupu biletu zgodnie z cennikiem Klockowni.
18) Do Klockowni wszyscy wchodzą w skarpetkach. Dotyczy to zarówno dzieci jak i ich opiekunów.
19) Zabrania się wnoszenia na salę własnych zabawek, przyborów szkolnych, przedmiotów wartościowych ani własnego jedzenia.
20) Nagrodzeni, którzy ukończyli 7 lat mogą przebywać w Klockowni bez opiekuna prawnego. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 7 lat w trakcie uczestnictwa w zabawie warunkiem korzystania z przewidzianych atrakcji jest przebywanie pod opieką opiekuna prawnego. Opiekun prawny małoletniego uczestnika, który nie ukończył lat 7 jest zobowiązany przebywać́ w strefie bezpośrednio przylegającej do stanowiska z daną atrakcją lub w miejscu wskazanym przez osoby z obsługi (animatorzy) przez cały czas korzystania z danej atrakcji.
21) O możliwości skorzystania z warsztatów objętych Eventem decyduje kolejność́ zgłoszenia i dokonanie pełnej rezerwacji obejmującej przesłanie podstawowych danych dotyczących uczestnika umożliwiających identyfikację nagrodzonego zgodną z lista nagrodzonych otrzymaną od Organizatora.
22) Brak możliwości skorzystania z wizyty ze względu na liczbę̨ uczestników lub ograniczenia, o których mowa w punkcie 13 i 14., nie stanowi podstawy reklamacji lub jakichkolwiek innych roszczeń́ wobec Organizatora ani Klockowni.
23) Nagrodzony uczestnik Eventu w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązany jest stosować́ się do Regulaminu Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia oraz przestrzegać́ ogólnie przyjętych norm zachowania się. Organizator ani Klockownia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas zabawy i warsztatów, które są wynikiem nieprzestrzegania Regulaminu Warsztatów i Regulaminu Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia.
24) Nagrodzeni uczestnicy grupowych zabaw warsztatowych w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia zobowiązani są stosować się do poleceń prowadzącego animacje / warsztat, w szczególności w zakresie wykonywanych zajęć i ich przebiegu.
25) Nagrodzeni uczestnicy Eventu i ich osoby towarzyszące zobowiązani są szanować́ mienie Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia. Za szkody dokonane przez nagrodzonych Eventu w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia pełną odpowiedzialność́ ponoszą̨ jego Rodzice/Opiekunowie prawni.
26) Rodzic /Opiekun prawny zobowiązany jest informować́ prowadzącego Event o stanie zdrowia Uczestnika, szczególnie, jeżeli może mieć to wpływ na ograniczenia w wykonywaniu przez Uczestnika zadań lub bezpieczeństwo dziecka podczas zabawy. Dotyczy to w szczególności dzieci z orzeczeniami lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Informacja ta musi zostać zawarta w formularzu rezerwacji biletu.
27) Przebieg zabawy lub zajęć grupowych może być dokumentowany przez Klockownię w formie zdjęć́ oraz nagrań́ audio-video. Skorzystanie z atrakcji przewidzianych w nagrodzie lub udział w konkursach jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika, a w przypadku uczestników małoletnich także przez ich opiekunów prawnych, zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach, w materiałach stanowiących relację z wizyty lub materiałach promujących działalność Klockowni.
28) Zgoda, o której mowa w punkcie 27 obejmuje prawo Klockowni lub innych podmiotów działających na zlecenie Klockowni do wykorzystania wizerunku uczestnika, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechniania i publikowania w mediach elektronicznych Klockowni (FB oraz instragram) lub na stronie internetowej Klockowni w materiałach obejmujących relację z przebiegu Eventu.
29) Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 27 jest dobrowolne, warunkuje jednak możliwość́ uczestnictwa w Evencie. Klockownia informuje, że zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę̨ przetwarzania danych osobowych uczestników.
30) Administratorem danych osobowych uczestników jest Klockownia, to jest spółka Klockownia Sp. z o.o., z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Polnej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000837926, REGON 385922356, NIP 118 220 83 32
31) Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania.
32) Dane osobowe uczestników przetwarzane będą̨ wyłącznie w celach informacyjnych dotyczących wydarzenia (Eventu).
33) Dane nie będą̨ udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
34) Dane będą̨ przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
35) Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych. Z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego uczestnik ma prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
36) Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
37) Dane uczestników nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu.
38) Regulamin będzie dostępny w siedzibie Klockowni, w lokalach Klockowni oraz na jej na stronie internetowej.
39) W sprawach nieuregulowanych w Regulamin zastosowanie znajdują̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zapisz się do newslettera

Nie przegap najnowszych wiadomości, ofert i promocji specjalnych! Zarejestruj się teraz, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi wiadomościami i być pierwszym, który usłyszy o nadchodzących wydarzeniach i ofertach w Klockowni.

Partnerzy