Regulamin zabawy online

Warunkiem uczestnictwa w zabawie online Klockowni jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zapoznaj się z nim dokładnie.

czytaj dalej

Regulamin zabawy online w Klockowni

Postanowienia ogólne

1. Jedynym Organizatorem zabaw online w Centrum Edukacji i Zabawy Klockownia jest Klockownia Sp z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000837926, która prowadzi usługę polegającą na udostępnianiu dzieciom oraz zorganizowanym grupom sali do zabaw i warsztatów edukacyjnych Klockownia.
2. Zabawa online to spotkania wideo dla zapisanych Uczestników zajęć z komunikacją w czasie rzeczywistym poprzez aplikację ZOOM.
3. Do korzystania z aplikacji Zoom potrzebny jest kompatybilny z nią sprzęt komputerowy, umożliwiający transmisję audio-video za pośrednictwem stabilnego łącza internetowego.
4. Po pobraniu programu na wybranym urządzeniu należy go zainstalować, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Następnie należy założyć bezpłatne konto, które umożliwi logowanie się do zajęć/wideokonferencji.
5. Zapisy na zabawę online odbywają się wyłącznie przez stronę www.klockownia.com
6. Każdy z Uczestników, po zapisaniu się i zaksięgowaniu przez Organizatora opłaty zgodnej z cennikiem zabaw online, otrzyma na adres e-mail kod/link uprawniający do udziału w zajęciach na platformie ZOOM. Sugerujemy zapisy z dwudniowym wyprzedzeniem
7. Uczestnik biorący udział w zabawie loguje się do aplikacji ZOOM nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.
8. Udział w zabawie online jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na wybrane zajęcia online zgodnie z harmonogramem zajęć w zakładce Oferta/ Online.
9. W zabawie online mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane.
10. Na jednym urządzeniu mogą jednocześnie bawić się maksymalnie 2 osoby.
11. Uczestnicy, na dzień przed zajęciami otrzymają na adres e-mail podany przy rejestracji informacje o materiałach potrzebnych do zabawy.
12. Opiekun akceptuje fakt, że brak przygotowanych materiałów nie wyklucza dziecka z zabawy ale może powodować zaangażowanie opiekuna do realizacji zajęć wspólne z dzieckiem.
13. Uczestnicy biorą udział w zabawie online na własną odpowiedzialność.
14. Uczestnicy zobowiązują się stosować się do zaleceń prowadzącego w szczególności, jeśli chodzi o zachowanie komfortowego przebiegu komunikacji między osobami i niezakłócania przebiegu zajęć.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania ewentualnych zaleceń prowadzącego oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
16. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zabawie online jest lista obecności prowadzona przez Instruktora.
17. Minimalną oraz maksymalną liczbę Uczestników zabawy online w grupach, niezbędną do rozpoczęcia zajęć ustala Organizator
18. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć online poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją grupy zabawowej.
19. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zabawy online – zajęcia online nie odbędą się i nie istnieje możliwość ich odrobienia (odwołanie zabawy na skutek wewnętrznych ustaleń Organizatora lub niedyspozycyjności Instruktora), opłata za zajęcia zostanie zwrócona na konto płatnika.
20. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do opieki nad nieletnimi podczas zabawy online. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki.
21. Podczas zabawy wyświetlany będzie wizerunek prowadzącego oraz osób, które biorąc udział w zajęciach, pozostawią włączoną kamerę. Wyświetlany wizerunek Uczestników służy wyłącznie do organizacji zajęć online.
22. Zabronione jest nagrywanie i publikowanie wizerunku uczestników zabawy online.
23. Organizator gwarantuje bezpieczne i stabilne łącze oraz dwie osoby prowadzące zajęcia: animatora i administratora zajęć.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, które wystąpią po stronie uczestnika (jeżeli przyczyną usterki będzie wadliwy sprzęt techniczny, z którego korzysta uczestnik).

Czas zabawy

25. Zabawy online odbywają się w terminach i godzinach zgodnych z grafikiem zajęć znajdującym się www.klockownia.com i na stronie FB Organizatora
26. Maksymalna liczba osób na zajęciach to 16 dzieci. O akceptacji rejestracji i zakupu biletu decyduje kolejność wykonywania transakcji na stronie www.klockownia.com
27. Z ważnych powodów Organizator ma prawo wyznaczyć inny czas i termin odbywania się zabawy online, o czym poinformuje uczestników.

Płatność za zabawę

28. Wysokość opłat za zabawę reguluje cennik zamieszczony na stronie www.klockownia.com/cennik
29. Bilety na zabawę można kupić tylko online na stronie www.klockonia.com naciskając przycisk KUP BILET.
30. Można zakupić bilet jednoosobowy lub dla rodzeństwa. Maksymalna liczba osób w bilecie dla rodzeństwa to dwoje dzieci.
31. Opłaty za zajęcia online przyjmowane są „z góry” w formie ryczałtu, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn rezygnacji lub nieobecności Uczestników.
32. Zwrot wniesionej opłaty jest dopuszczalny tylko i wyłącznie, jeżeli zajęcia nie odbędą się z przyczyn zależnych od Organizatora a utracone zajęcia nie będą możliwe od odrobienia.

Ochrona danych osobowych

33. Administratorem danych osobowych jest Klockownia Sp z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000837926. Z Administratorem można skontaktować się pod za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@klockownia.com.
34. Dane osobowe wskazane podczas zapisu na zajęcia online będą przetwarzane wyłącznie w celu ich realizacji, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem zajęć (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
35. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z celu przetwarzania, w tym jako dowód spełnienia wymagań prawnych wynikających z RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
36. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa ich podania uniemożliwi Administratorowi realizację celów wskazanych w pkt. 2.
37. Osobie zapisującej się na zajęcia online przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
38. Osobie zapisującej się na zajęcia online przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
39. Osobie zapisującej się na zajęcia online przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
40. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi podstawie stosownych umów, a także podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
41. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
42. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
43. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od uczestników zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich – od ich rodziców/opiekunów prawnych.

Postanowienia końcowe

44. Reklamacje związane z zabawami online należy składać mailowo na adres: online@klockownia.com. Reklamacje zostaną rozpatrzone indywidualnie w terminie 7 dni.
45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z aplikacji umożliwiającej uczestnictwo w zajęciach.
46. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
47. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach online Klockowni jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
48. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.

Zapisz się do newslettera

Nie przegap najnowszych wiadomości, ofert i promocji specjalnych! Zarejestruj się teraz, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi wiadomościami i być pierwszym, który usłyszy o nadchodzących wydarzeniach i ofertach w Klockowni.

Partnerzy